גיל נדל משרד עורכי דין

 

תקנות הטבק, תש"ם–1979

 
עוד בנושא
פקודת המכס (נוסח חדש)
חוק סוכני המכס, תשכ"ה - 1964
תקנות המכס, תשכ"ו-1965
תקנות המכס (הערכת טובין), תשל"א–1970
עוד בנושא
צו המכס (הישבון על טובין ששימשו לייצור מוצרים ליצוא), תשכ"ט–1968
צו המכס (הישבון על טובין ששימשו לייצור מוצרים שיבואם פטור ממכס), תשל"ג–1972
תקנות הטיס (מקומות כניסה ויציאה בישראל), תשכ"ח–1968
כללי המכס (חישוב מחיר הנקוב במטבע חוץ), תשמ"ט–1989
צו המכס (רשימון על יבוא טובין המסתווגים בפרט מותנה), תשל"ג–1973
צו המכס (הטפסים הדרושים לביצוע הפקודה), תשכ"ט–1968
חוק כלי היריה, תש"ט-1949
חוק לפיקוח על יצוא הצמח ומוצריו, תשי"ד-1954
תקנות לפיקוח על ייצוא הצמח ומוצריו, תשל"ט-1979
תקנות המכס (חישוב ערכם של טובין שיובאו לשימוש עצמי), תשס"ז-2006
תקנות הפיקוח על יצוא הצמח ומוצריו (אתרוגים), תשל"ד–1974
חוק הגנת הצומח, תשט"ז–1956
תקנות הגנת הצומח (יבוא צמחים), תשל"א-1970
חוק לפיקוח על יצוא של בעלי חיים ושל תוצרת מן החי, תשי"ז–1957
תקנות מחלות בעלי חיים (יבוא ויצוא של מוצרים מבעלי חיים), תשמ"ח–1988
חוק העתיקות, תשל"ח-1978
פקודת הרוקחים [נוסח חדש], תשמ"א-1981
תקנות הרוקחים (תכשירים), תשמ"ו-1986
פקודת הנמלים [נוסח חדש], תשל"א-1971
תקנות הנמלים, תשל"א-1971
תקנות הסמים המסוכנים, תש"ם-1979
חוק מס קניה (טובין ושירותים), תשי"ב-1952
תקנות מס קניה (טובין), תשי"ג-1953
צו מס קניה (הטלת כפל מס), תשמ"ו- 1986
תקנות מס קניה (קביעת מועד חיוב במס), תשמ"ד- 1984
תקנות מס קניה (חישוב מחיר שירות ומועד תשלום המס), תשכ"ה–1965
תקנות מס קניה (ערך טובין שיבא יבואן בהסדר), תשנ"א- 1990
תקנות מס ערך מוסף ומס קניה (סדרי הדין בערעור), תשל"ו–1976
תקנות מס קניה (רישומים ומסמכים), תשכ"ט–1969
צו מס קניה (פטור), תשל"ו-1975
חוק מס הבולים על מסמכים, תשכ"א-1961
חוק הספנות (כלי שיט), תש"ך-1960
פקודת הטבק [נוסח חדש]
פקודת המשקאות המשכרים (ייצור ומכירה) [נוסח חדש]
תקנות המשקאות המשכרים
פקודת הכהילים המפוגלים [נוסח חדש]
תקנות הכהילים המפוגלים
תקנות הכהילים המפוגלים (פטור), תשכ"א- 1961
פקודת המלט
תקנות המלט, תשכ"ו–1966
חוק הבלו על דלק, תשי"ח-1958
תקנות הבלו על דלק, תש"ך-1960
פקודת המסים (גביה)
תקנות המסים (גביה), תשל"ד- 1974
חוק מסים עקיפים (מס ששולם ביתר או בחסר), תשכ"ח–1968
חוק קיזוז מסים, תש"ם–1980
תקנות קיזוז מסים, תשמ"א–1980
חוק המסים (קנס פיגורים), תשמ"א–1980
עוד בנושא

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 50א ו-73 לפקודת הטבק (להלן — הפקודה), אני מתקין תקנות אלה:

1.    (א)  בקשה לרשיון לנטיעת טבק לפי סעיף 3 לפקודה וכן כל בקשה אחרת או הודעה בענין גידול טבק תוגש למועצה לייצור ולשיווק של טבק גלמי בע"מ.

       (ב)  הבקשה לנטיעת טבק תהא ערוכה בטופס מס' 1 שבתוספת.

2.    (א)  רשיון לנטיעת טבק לפי סעיף 3 לפקודה יהא ערוך בטופס מס' 2 שבתוספת.

       (ב)  היתר להובלת טבק לפי סעיף 16 לפקודה יהא ערוך בטופס מס' 1 שבתוספת.

3.   (א)  בקשה לרשיון לסחור בטבק או חידושו על פי סעיף 18 לפקודה תוגש לגובי המכס ירושלים, או חיפה או לממונה האזורי מס קניה ומס ערך מוסף, תל-אביב, לא יאוחר מתום חודש דצמבר של כל שנה.

       (ב)  רשיון כאמור בפסקת משנה (א) יהא ערוך בטופס מס' 4 שבתוספת.

4.    סוחר בטבק ינהל לצורך הפקודה מערכת חשבונות שהוא חייב בה לפי הוראות תקנות מס ערך מוסף (ניהול פנקסי חשבונות), תשל"ו–1976.

5.    (א)  בקשה לרשיון לייצור טבק או חידושו על פי סעיף 29 לפקודה תוגש לגובי המכס ירושלים, או חיפה או לממונה האזורי מס קניה ומס ערך מוסף, תל-אביב, לא יאוחר מתום חודש דצמבר של כל שנה.

       (ב)  רשיון כאמור בפסקת משנה (א) יהא ערוך בטופס מס' 5 שבתוספת.

6.    טבק מיוצר המפורט להלן בטור א' יושם ויימכר בחפיסות או בכלי קיבול אחרים המכילים יחידות או משקל של טבק מיוצר כמפורט לצידם בטור ב'.

                                                         טור א'                        טור ב'

                                               סוג הטבק המיוצר    בחפיסות או בכלי קיבול

 טבק הרחה 10 או 30 גר'

 טבק מקטרת 50 גר'

 טומבק 60 גר'

 סיגריות 20 יח'

 סיגרים בכל כמות.

7.    (א)  החבק שבו ייחבקו כלי קיבול המכילים טבק מיוצר זולת סיגריות, יהיה בצבע ארגמן.

     (ב)  כל חבק ישא בעברית ובערבית את השם "ישראל", המלים "בלו שולם" וכל פרט נוסף שיורה עליו המנהל, אם בדרך כלל, אם לחבק המיועד לסוג מסויים של טבק ואם לטבק של בית חרושת מסויים.

7א.     הוראות תקנות 7 ו-8 לא יחולו על סיגריות המיוצרות בישראל והנמכרות לעוסק תושב איזור אילת לשם מכירתן לצריכה באיזור אילת או לשימוש בו, או הנמכרות לצרכן באיזור אילת.

8.    חבק יודבק על כלי קיבול באופן שהוא ייקרע עם פתיחתו, אלא אם הורה המנהל אחרת.

9.    יצרן ינהל לצורך הפקודה מערכת חשבונות שהוא חייב בה לפי הוראות תקנות מס ערך מוסף (ניהול פנקסי חשבונות), תשל"ו–1976.

10.   חנווני ורוכל פטורים מרשיון כנדרש לפי סעיפים 18 ו-50 לפקודה.

11.   למילוי התחייבויותיו של סוחר או יצרן או שניהם גם יחד, רשאי המנהל לדרוש ערובות להנחת דעתו בסכום ובדרך שיקבע.

12.   (בוטלה).

13.   בקשה להחזר מכס או בלו על פי סעיפים 38 או 39 לפקודה תוגש לגובי המכס ירושלים, או חיפה או לממונה האזורי מס קניה ומס ערך מוסף, תל-אביב.

14.   החבקים שבהם ייחבקו כלי קיבול המכילים טבק הרחה, טומבק, סיגרים וטבק מקטרת כמפורט בתוספת השלישית של התקנות המבוטלות יישארו בתקפם, כל עוד לא הורה המנהל אחרת.

15.   מי שהפר הוראה מהוראות תקנות אלה ולא נקבע להפרה עונש בפקודה, דינו — מאסר ששה חדשים או 500 לירות קנס.

16.   רשאי המנהל מטעמים שייראו לו, לשנות לתקופה סבירה פרט מן הפרטים של טפסים, חבקים או כלי קיבול, אם בדרך כלל ואם לאדם מסויים, או את אופן השימוש בהם.

17.   תקנות הטבק, תשכ"ח–1967 — בטלות.

תוספת

(תקנות 1, 2, 3 ו-5)

טופס מס' 1

מדינת ישראל / רשות הבלו

בקשת רשיון לנטיעת טבק

אל: המועצה לייצור ולשיווק טבק גלמי בע"מ

א.        פרטי המבקש:

           (1)  שם

 פרטי   שם האב   המשפחה

           (2)  מען

 הרחוב   מס' הבית  שם הישוב

           (3)  מספר הזהות    

(4)  מספר רשיון קודם לגידול טבק (אם המבקש גידל מקודם) 

ב.    פרטי הבקשה:

אבקש לאשר לי לגדל טבק, בשנת הנטיעה  את הזנים, בשטח ובחלקות כמפורט להלן:

 מקום החלקה 

שם הכפר  האיזור  השטח בדונמים  זן הטבק  שם בעל הקרקע הרשום

 

1.

2.

3.

4.

5.

 

סך כל השטח בדונמים

 

ג.          הצהרה:

אני החתום מטה מצהיר בזה כי כל הפרטים שמסרתי לעיל מלאים ונכונים.

 

                                                                                                          

             תאריך                                                         חתימה

טופס מס' 2

מדינת ישראל / רשות הבלו

רשיון לגידול טבק

מס'

אני מאשר ל:

שם

פרטי   שם האב   המשפחה

מען

הרחוב   מס' הבית  שם הישוב

מס' הזהות

לגדל טבק בשנת הנטיעה את הזנים, בשטחים ובחלקות כמפורט להלן:

 מקום החלקה 

שם הכפר  האיזור  השטח בדונמים  זן הטבק  שם בעל הקרקע הרשום

 

1.

2.

3.

4.

5.

 

סך כל השטח בדונמים

                                                                                                   

             תאריך                                            חתימת פקיד הבלו וחותמת

טופס מס' 3

מדינת ישראל / רשות הבלו

היתר להובלת טבק

מס'

1.        למילוי ע"י המועצה לייצור ולשיווק טבק גלמי בע"מ

ניתנת בזה רשות ל:

שם

פרטי   שם האב   המשפחה

מען

הרחוב   מס' הבית  שם הישוב

מס' הזהות

להעביר טבק משנת נטיעה אל בית חרושת/מחסן סוחר כפוף לנתונים המפורטים מטה:

 

נטוטרהברוטו                                                                       מספר

מתחום הישוב                                      זן                                

האריזות                                                    גר' ק"גגר' ק"גגר' ק"ג

 

1.

2.

3.

4.

5.

 

סה"כ

 

היתר זה בתוקף מיום  עד יום

 

                                                                                                    

                                                                             חתימת פקיד הבלו וחותמת

2.        למילוי ע"י מקבל הטבק:

אני מאשר שהטבק המפורט בהיתר הובלה זה נתקבל בבית חרושת/מחסן סוחר  ונרשם בספר המלאי.

 

 

                    תאריך                           חתימה וחותמת

טופס מס' 4

מדינת ישראל / אגף המכס והבלו

רשיון לסחור בטבק לא מיוצר ואישור החצרים

מס'

רשיון זה ניתן לפי סעיפים 18 ו-19 לפקודת הטבק

ותקפו הוא עד 31 בדצמבר 19

שם הסוחר

מקום החצרים שאושרו ותיאורם

 

 

                    תאריך                         מנהל המכס והבלו

 

לא ייעשה כל שינוי בחצרים הנקובים לעיל ולא יוחסן בהם דבר, פרט לטבק, ללא רשות המנהל.

אגרת הרשיון בסךלירות שולמה.

לפי קבלה מס'  מיום .

 

טופס מס' 5

מדינת ישראל / אגף המכס והבלו

רשיון לייצור טבק / טומבק

מס'

רשיון זה ניתן לפי סעיף 29 לפקודת הטבק

ותקפו הוא עד 31 בדצמבר 19

שם היצרן

הרשיון ניתן לייצור

 

מקום החצרים שאושרו ותיאורם

 

 

                    תאריך                           חתימה וחותמת

לא ייעשה כל שינוי בחצרים הנקובים לעיל ולא יוחסן בהם דבר, פרט לטבק, ללא רשות המנהל.

אגרת הרשיון בסךלירות

לפי קבלה מס'מיום.

 

א' בחשון תש"ם (22 באוקטובר 1979)                   שמחה ארליך

                                                                                                   שר האוצר

 

לראש העמוד