גיל נדל משרד עורכי דין

 

תקנות מס ערך מוסף ומס קניה (סדרי הדין בערעור), תשל"ו–1976

 
עוד בנושא
פקודת המכס (נוסח חדש)
חוק סוכני המכס, תשכ"ה - 1964
תקנות המכס, תשכ"ו-1965
תקנות המכס (הערכת טובין), תשל"א–1970
עוד בנושא
צו המכס (הישבון על טובין ששימשו לייצור מוצרים ליצוא), תשכ"ט–1968
צו המכס (הישבון על טובין ששימשו לייצור מוצרים שיבואם פטור ממכס), תשל"ג–1972
תקנות הטיס (מקומות כניסה ויציאה בישראל), תשכ"ח–1968
כללי המכס (חישוב מחיר הנקוב במטבע חוץ), תשמ"ט–1989
צו המכס (רשימון על יבוא טובין המסתווגים בפרט מותנה), תשל"ג–1973
צו המכס (הטפסים הדרושים לביצוע הפקודה), תשכ"ט–1968
חוק כלי היריה, תש"ט-1949
חוק לפיקוח על יצוא הצמח ומוצריו, תשי"ד-1954
תקנות לפיקוח על ייצוא הצמח ומוצריו, תשל"ט-1979
תקנות המכס (חישוב ערכם של טובין שיובאו לשימוש עצמי), תשס"ז-2006
תקנות הפיקוח על יצוא הצמח ומוצריו (אתרוגים), תשל"ד–1974
חוק הגנת הצומח, תשט"ז–1956
תקנות הגנת הצומח (יבוא צמחים), תשל"א-1970
חוק לפיקוח על יצוא של בעלי חיים ושל תוצרת מן החי, תשי"ז–1957
תקנות מחלות בעלי חיים (יבוא ויצוא של מוצרים מבעלי חיים), תשמ"ח–1988
חוק העתיקות, תשל"ח-1978
פקודת הרוקחים [נוסח חדש], תשמ"א-1981
תקנות הרוקחים (תכשירים), תשמ"ו-1986
פקודת הנמלים [נוסח חדש], תשל"א-1971
תקנות הנמלים, תשל"א-1971
תקנות הסמים המסוכנים, תש"ם-1979
חוק מס קניה (טובין ושירותים), תשי"ב-1952
תקנות מס קניה (טובין), תשי"ג-1953
צו מס קניה (הטלת כפל מס), תשמ"ו- 1986
תקנות מס קניה (קביעת מועד חיוב במס), תשמ"ד- 1984
תקנות מס קניה (חישוב מחיר שירות ומועד תשלום המס), תשכ"ה–1965
תקנות מס קניה (ערך טובין שיבא יבואן בהסדר), תשנ"א- 1990
תקנות מס קניה (רישומים ומסמכים), תשכ"ט–1969
צו מס קניה (פטור), תשל"ו-1975
חוק מס הבולים על מסמכים, תשכ"א-1961
חוק הספנות (כלי שיט), תש"ך-1960
פקודת הטבק [נוסח חדש]
תקנות הטבק, תש"ם–1979
פקודת המשקאות המשכרים (ייצור ומכירה) [נוסח חדש]
תקנות המשקאות המשכרים
פקודת הכהילים המפוגלים [נוסח חדש]
תקנות הכהילים המפוגלים
תקנות הכהילים המפוגלים (פטור), תשכ"א- 1961
פקודת המלט
תקנות המלט, תשכ"ו–1966
חוק הבלו על דלק, תשי"ח-1958
תקנות הבלו על דלק, תש"ך-1960
פקודת המסים (גביה)
תקנות המסים (גביה), תשל"ד- 1974
חוק מסים עקיפים (מס ששולם ביתר או בחסר), תשכ"ח–1968
חוק קיזוז מסים, תש"ם–1980
תקנות קיזוז מסים, תשמ"א–1980
חוק המסים (קנס פיגורים), תשמ"א–1980
עוד בנושא

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 84 ו-146 לחוק מס ערך מוסף, תשל"ו– 1975 (להלן — החוק), סעיף 5ח לחוק מס קניה (טובין ושירותים), תשי"ב– 1952 (להלן — חוק מס קניה), ולפי כל חוק אחר, אני מתקין תקנות אלה:

פרק א': ערעור על החלטת המנהל בהשגה

1.    בתקנות אלה —

           "החלטת המנהל" — החלטת המנהל או מי שהוא הסמיכו לכך, לפי סעיפים 39, 50, 64, 74, 76(ב), 82, 95, 112, 112א, 113, 128 ו-138 לחוק או לפי סעיף 5ח לחוק מס קניה;

         "בית משפט" — בית המשפט המחוזי שבתחום שיפוטו נמצא מקום עסקו העיקרי של המערער או משרדו הרשום;

           "המשיב" — המנהל.

2.    (א)  ערעור על החלטת המנהל יהא בהגשת כתב ערעור בששה עותקים למזכירות בית המשפט תוך שלושים יום מיום קבלת ההודעה על החלטת המנהל.

        (ב)  העתק אחד מכתב הערעור על צירופיו יימסר על ידי מזכירות בית המשפט למשיב.

3.    (א)  בכתב הערעור יצויינו פרטים אלה:

(1)   שם בית המשפט שאליו הוא מוגש;

(2)   שם המערער ומענו והמען להמצאת מסמכים;

(2א)מספר הרישום של המערער לצורך מס ערך מוסף;

(3)   התאריך שבו נמסרה למערער החלטת המנהל בהשגה;

(4)   פרטי ההחלטה נושא הערעור;

(5)   הסעד המבוקש, לרבות סכום המס או סכום אחר, לפי הענין, המגיע לטענת המערער;

(6)   הנימוקים שעליהם מבוסס הערעור, כשכל נימוק מפורט בנפרד.

       (ב)  כתב הערעור ייחתם בידי המערער או בא כוחו.

4.    (א)  לכתב הערעור יצרף המערער —

(1)   העתק מהדו"ח התקופתי שלפיו נקבעה השומה;

(2)   העתק מהודעת השומה;

(3)   העתק מהחלטת המנהל;

(4)   העתק מכל מסמך שעליו מסתמך המערער בערעור.

   (ב)  המערער יגיש למזכירות בית המשפט לא יאוחר משבעה ימים לפני המועד שנקבע לשמיעת הערעור, אישור מאת המנהל כי שולם המס שאינו שנוי במחלוקת.

5.    הערעור יכול שיתיחס ליותר משומה אחת לגבי אותו המערער, אולם לצורך חישוב האגרות לפי תקנה 6 שלהלן יראו כל אחת מהשומות שהודעת הערעור מתייחסת אליהן כאילו הוגש עליה ערעור נפרד; פרטים המנויים בתקנה 3 שאינם זהים לכל השומות יפורטו לגבי כל שומה בנפרד.

6.    עם הגשת כתב הערעור ישלם המערער בבית המשפט את האגרה הקבועה בתקנות בית משפט (אגרות), תשמ"ח–1978.

7.    (א)  המשיב רשאי להגיש לבית המשפט תוך שלושים יום מהיום שבו נמסר לו העתק מכתב הערעור תשובה מנומקת; התשובה תיחתם ביד המשיב או בא כוחו.

       (ב)  התשובה תוגש למזכירות בית המשפט בחמישה עתקים; עותק אחד תמציא המזכירות למערער.

8.    רשאי בית המשפט, אם ניתנה לו סיבה מספקת לכך, להאריך את המועדים להגשת ערעור או תשובה לפי תקנות אלה.

9.    לא הגיש המערער אישור כאמור בתקנה 4(ב), יירשם הערעור לדחייה ותומצא על כך הודעה לבעלי הדין.

10.   (א)  בלי לפגוע באמור בתקנות אלה יחולו על ערעור הוראות תקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד–1984 (להלן — תקנות סדר הדין), בשינויים המחוייבים, למעט התקנות שלהלן, ובלבד שבית המשפט ירשום בפרוטוקול רק אותה ראיה הנראית לו כעדות חשובה ומהותית לאחד מן הנימוקים: תקנות 3 עד 9, 19, 49 עד 51, 61, 83 עד 86, 88, 90, 97 עד 99, 105 עד 122, 197, 202 עד 239, 248 עד 396, 500 עד 510.

       (ב)  לענין תקנה זו, כל מקום שנאמר בהוראות תקנות סדר הדין "תובע" — קרי "מערער", "נתבע" — קרי "משיב", "תובענה" — קרי "ערעור", הכל לפי הענין.

10א.   בית המשפט יתיר הבאת ראיה עליה ביסס המשיב את שומתו או את החלטתו, או המערער את הדו"ח שהגיש או את טענותיו, גם אם ראיה כזו לא היתה קבילה בבית משפט בדיון בהליך אזרחי.

11.   בית המשפט רשאי ליתן רשות לתקן את נימוקי הערעור או את נימוקי התשובה בכתב הערעור או בכתב התשובה.

12.   (א)  בית המשפט יפסוק לפי ראות עיניו בדבר הוצאות הערעור, לרבות שכר טרחת עורך דין.

       (ב)  עד שהוזמן להעיד או להציג מסמך או מוצג אחר לפני בית המשפט, רשאי בית המשפט לפסוק לו דמי נסיעה ולינה ושכר בטלה כאמור בתקנות סדר הדין.

 

13.   בעד כל אחת מישיבות בית המשפט בבירור הערעור, ישולם לכל יועץ שמונה לפי סעיף 83(ב) לחוק, שכר בשיעור של שמונים לירות והוצאות סבירות.

14.   (בוטל).

פרק ב': שונות

14א.   תקנות מס קניה (סדרי דין בערר ובערר ביניים), תשל"א–1971 — בטלות.

15.   תחילתן של תקנות אלה ביום תחילתו של החוק לגבי סוג העוסקים, כפי שנקבע לפי סעיף 147 לחוק.

16.   לתקנות אלה ייקרא "תקנות מס ערך מוסף ומס קניה (סדרי הדין בערעור), תשל"ו–1976".

 

ב' בתמוז תשל"ו (30 ביוני 1976)                           חיים י' צדוק

                                                                                                שר המשפטים

 

לראש העמוד