גיל נדל משרד עורכי דין

 

חוק לפיקוח על יצוא הצמח ומוצריו, תשי"ד-1954

 
עוד בנושא
פקודת המכס (נוסח חדש)
חוק סוכני המכס, תשכ"ה - 1964
תקנות המכס, תשכ"ו-1965
תקנות המכס (הערכת טובין), תשל"א–1970
עוד בנושא
צו המכס (הישבון על טובין ששימשו לייצור מוצרים ליצוא), תשכ"ט–1968
צו המכס (הישבון על טובין ששימשו לייצור מוצרים שיבואם פטור ממכס), תשל"ג–1972
תקנות הטיס (מקומות כניסה ויציאה בישראל), תשכ"ח–1968
כללי המכס (חישוב מחיר הנקוב במטבע חוץ), תשמ"ט–1989
צו המכס (רשימון על יבוא טובין המסתווגים בפרט מותנה), תשל"ג–1973
צו המכס (הטפסים הדרושים לביצוע הפקודה), תשכ"ט–1968
חוק כלי היריה, תש"ט-1949
תקנות לפיקוח על ייצוא הצמח ומוצריו, תשל"ט-1979
תקנות המכס (חישוב ערכם של טובין שיובאו לשימוש עצמי), תשס"ז-2006
תקנות הפיקוח על יצוא הצמח ומוצריו (אתרוגים), תשל"ד–1974
חוק הגנת הצומח, תשט"ז–1956
תקנות הגנת הצומח (יבוא צמחים), תשל"א-1970
חוק לפיקוח על יצוא של בעלי חיים ושל תוצרת מן החי, תשי"ז–1957
תקנות מחלות בעלי חיים (יבוא ויצוא של מוצרים מבעלי חיים), תשמ"ח–1988
חוק העתיקות, תשל"ח-1978
פקודת הרוקחים [נוסח חדש], תשמ"א-1981
תקנות הרוקחים (תכשירים), תשמ"ו-1986
פקודת הנמלים [נוסח חדש], תשל"א-1971
תקנות הנמלים, תשל"א-1971
תקנות הסמים המסוכנים, תש"ם-1979
חוק מס קניה (טובין ושירותים), תשי"ב-1952
תקנות מס קניה (טובין), תשי"ג-1953
צו מס קניה (הטלת כפל מס), תשמ"ו- 1986
תקנות מס קניה (קביעת מועד חיוב במס), תשמ"ד- 1984
תקנות מס קניה (חישוב מחיר שירות ומועד תשלום המס), תשכ"ה–1965
תקנות מס קניה (ערך טובין שיבא יבואן בהסדר), תשנ"א- 1990
תקנות מס ערך מוסף ומס קניה (סדרי הדין בערעור), תשל"ו–1976
תקנות מס קניה (רישומים ומסמכים), תשכ"ט–1969
צו מס קניה (פטור), תשל"ו-1975
חוק מס הבולים על מסמכים, תשכ"א-1961
חוק הספנות (כלי שיט), תש"ך-1960
פקודת הטבק [נוסח חדש]
תקנות הטבק, תש"ם–1979
פקודת המשקאות המשכרים (ייצור ומכירה) [נוסח חדש]
תקנות המשקאות המשכרים
פקודת הכהילים המפוגלים [נוסח חדש]
תקנות הכהילים המפוגלים
תקנות הכהילים המפוגלים (פטור), תשכ"א- 1961
פקודת המלט
תקנות המלט, תשכ"ו–1966
חוק הבלו על דלק, תשי"ח-1958
תקנות הבלו על דלק, תש"ך-1960
פקודת המסים (גביה)
תקנות המסים (גביה), תשל"ד- 1974
חוק מסים עקיפים (מס ששולם ביתר או בחסר), תשכ"ח–1968
חוק קיזוז מסים, תש"ם–1980
תקנות קיזוז מסים, תשמ"א–1980
חוק המסים (קנס פיגורים), תשמ"א–1980
עוד בנושא

1.    בחוק זה –

           "צמח" כולל כל חלק של צמח, לרבות פריו, וכן שימורי צמחים ומוצרים המופקים מצמחים, ששר החקלאות הכריז עליהם, באכרזה שפורסמה ברשומות, כצמח לענין חוק זה;

           "מנהל" אדם ששר החקלאות מינהו, במינוי שפורסם ברשומות, מנהל שירות הבקורת לענין חוק זה.

2.   (א)  לא ייצא אדם צמחים אלא אם הגישם תחילה לבדיקה למבקר והמבקר אישרם בכתב ככשרים ליצוא וארוזים כהלכה, הכל בהתאם לתקנות שהותקנו לפי חוק זה, ואם מילא אחרי התנאים שהמבקר התנה בכתב האישור.

       (ב)  המבקש לייצא צמחים, או בא כוחו, רשאי להיות נוכח בשעת בדיקתם.

       (ג)   סירב מבקר לאשר צמחים ככשרים ליצוא וארוזים כהלכה, יתן למבקש תעודה המפרשת את נימוקי הסירוב.

       (ד)  מבקר רשאי לפקח על הקטיף, הקציר והאיסוף של צמחים המיועדים ליצוא, על מיונם, אריזתם, חיטויים, החסנתם, הובלתם, שימורם וייצורם, להיכנס לכל מקום שבו נמצאים צמחים כאלה כדי לעשות פעולה שהוא מוסמך לה, ולתת לכל אדם הממונה על הטיפול בהם כל הוראה שמגמתה קיום חוק זה והתקנות שהותקנו לפיו.

2א.   (א)  רשאי שר המסחר והתעשיה או מי שהשר הסמיכו לכך, להתיר, לפי שיקול דעתו, יצוא שימורי צמחים ומוצרים המופקים מצמחים (להלן – שימורים), אף אם לא הוגשו לבדיקה כאמור בסעיף 2, ובלבד שהוכח להנחת דעתו, כי בידי יצרן השימורים אמצעי בדיקה נאותים כדי לבדוק אם השימורים כשרים ליצוא בהתאם לתקנות שהותקנו על פי סעיף 6.

        (ב)  היתר לפי סעיף קטן (א) יכול שיהיה כללי או מוגבל לעיסקת יצוא אחת או עיסקאות יצוא אחדות או לסוגי שימורים, ויכול הוא להיות מותנה בתנאים; ובלבד שאם היה ההיתר כללי או לסוגי שימורים, תיערך מזמן לזמן גם בדיקה כאמור בסעיף 2 על אף מתן ההיתר.

3.    (א)  שר החקלאות ימנה, במינוי שיפורסם ברשומות, ועדת ערר של שלושה לענין חוק זה.

     (ב)  סירב מבקר לאשר צמחים ככשרים ליצוא וארוזים כהלכה, או התנה באישור תנאים הנראים למבקש כבלתי מוצדקים, רשאי המבקש לערור על החלטת המבקר לפני המנהל, אשר יחליט בערר תוך ארבעים ושמונה שעות מזמן הגשתו.

       (ג)   דחה המנהל ערר שהוגש לפניו לפי סעיף קטן (ב), יעבירנו מיד לועדת הערר וההחלטה תהיה סופית.

       (ד)  לא החליטה ועדת הערר תוך שבעה ימים מיום שהוגש הערר לפני המנהל, רואים כאילו זכה העורר בעררו.

        (ה)  העורר זכאי להיות נוכח בשמיעת הערר בועדה, בין בעצמו ובין על ידי בא-כוח.

         (ו)   ועדת ערר קובעת בעצמה את סדרי דיוניה ועבודתה.

4.     (א)  שר המסחר והתעשיה(2)ימנה לצורך חוק זה, ועדות מייעצות לצמחים שאינם פרי הדר; בכל ועדה יהיו אנשים מציבור יצרני הצמחים ומשווקיהם ומעובדי המדינה.

        (ב)  ועדה מייעצת יכולה להיות כללית או מיוחדת לסוג מסויים של צמחים.

5.     (א)  תוקם ועדה מייעצת לפרי הדר של שלושה חברים שימנה שר המסחר והתעשיה ושלושה חברים שתמנה מועצת הצמחים שהוקמה לפי חוק מועצת הצמחים (ייצור ושיווק), התשל"ג-1973 (להלן בסעיף זה – הועדה).

        (ב)  ישיבות הועדה יזומנו על ידי היושב ראש ששר החקלאות ימנהו מבין חברי הועדה שנתמנו על ידיו.

           (ג)   היושב ראש ושלושה חברים אחרים יהיו מנין חוקי לישיבות הועדה; לא היה מנין חוקי תידחה הישיבה ליום אחר, ותהיה חוקית בכל מספר חברים שהוא, נוסף על היושב ראש.

          (ד)  הועדה תחליט ברוב דעות המצביעים; היו הדעות שקולות תהיה ליושב ראש זכות דעה מכרעת. חבר הועדה שהצביע במיעוט רשאי להביע את דעתו לפני שר החקלאות.

           (ה)  שאר סדרי עבודתה תקבע הועדה באישור שר החקלאות.

 

6.    (א)  שר החקלאות רשאי, לאחר התיעצות בועדה מייעצת שנתמנתה לפי סעיף 4, להתקין תקנות לפיקוח על צמחים המיועדים ליצוא שאינם פרי הדר, בין דרך כלל ובין לגבי סוג מסוגי צמחים כאלה. לרבות תקנות –

(1)   הקובעות טיבם וסגולותיהם של צמחים הכשרים ליצוא;

(2)  הקובעות שיטה והסדר לקטיף, לקציר ולאיסוף של הצמחים, מיונם, אריזתם, חיטוים, החסנתם, הובלתם, שימורם, ייצורם והטיפול בהם ובאריזתם;

(3)   הקובעות את טיבם של חמרי האריזה לצמחים וצורתם;

(4)   האוסרות על אדם להיות עוסק או עובד באריזת הצמחים שלא ברשיון, המתנות את קבלת הרשיון במבחן, והקובעות את אופן המבחן ואת התנאים לקבלת הרשיון וכן לשלילתו;

(5)   המסדירות את הפיקוח על עבודתם של אורזי הצמחים;

(6)   הקובעות את שיטות הבדיקה של הצמחים וסדריה;

(7)   האוסרות או המגבילות את יצוא הצמחים בעונות מסויימות;

(8)   האוסרות או המגבילות יצוא צמחים שמקורם אזור מסויים, או שטח גידול מסויים, וכן ביצוע פעולות הנעשות במיוחד בצמחים המיועדים ליצוא;

(9)   האוסרות או המגבילות יצוא צמחי בר;

(10)  הקובעות תנאים לשמירה על בריאות הצמחים בשדות, בבתי אריזה, במחסנים, בבתי חרושת ובכלי הובלה, והמטילות חובה לחיטוי הצמחים וחמרי אריזתם, ונקיטת אמצעים אחרים להגנתם מפני מחלות וקלקולים;

(11)  הקובעות את המקומות, הזמנים והאופן שבהם יוגשו הצמחים לבדיקה לפני מבקר;

(12)  הקובעות את הזמן בו יוצאו הצמחים ממקום הבדיקה עם סיומה ומה שייעשה בהם אם לא הוצאו בזמן הקבוע, לרבות מכירתם וביעורם וחיוב בעל הצמחים בהוצאות הכרוכות בכך;

(13)  הקובעות את דרכי בדיקתם מחדש ואריזתם מחדש של צמחים וסדריהן;

(14)  הקובעות מבחני הבשלה של צמחים;

(15)  המשחררות מהוראות חוק זה, כולן או מקצתן, צמחים שהטיפול בהם הוא לשם נסיון;

(16)  המטילות אגרות על בדיקת צמחים, החסנתם במקום הבדיקה, אריזתם מחדש ובמבחני הבשלתם;

(17)  הקובעות את סמכויותיהן של המבקרים בביצוע התקנות.

           (ב)  שר החקלאות(3)רשאי להתקין תקנות כאמור בסעיף קטן (א) לגבי הדר המיועד ליצוא, לאחר שעיין בהמלצות הועדה המייעצת לפרי הדר שהוקמה לפי סעיף 5(א) ובדיעות המיעוט בענין זה שהובאו לפניו לפי סעיף 5 (ד).

7.    אדם שעשה אחד מאלה –

(1)   עבר על הוראה מהוראות חוק זה, או על תקנה מהתקנות שהותקנו לפיו, או על תנאי שהותנה בכתב אישור;

(2)   לא מילא אחרי הוראות מבקר שניתנו לפי סעיף 2(ד);

(3)   הפריע למבקר במילוי תפקידו.

דינו – מאסר עד ששה חדשים או קנס עד מאה וחמישים לירות או שני העונשים כאחד.

8.    שר החקלאות רשאי להכריז בצו, כי הוראות חוק זה והתקנות שהותקנו לפיו, כולן או מקצתן, לא יחולו על יצוא צמחים, או סוג מסוגיהם, למדינות שפורטו בצו.

9.    שר החקלאות[1]ממונה על ביצוע חוק זה.

10.   (א)  החיקוקים שלהלן בטלים: -

(1)   הסעיפים הקטנים (דא'), (ה), (ז), (ח), (ט), (טא'), (טב'), (י), (יא), (יג), (יד) ו-(יט) של סעיף 11, וכן הסעיפים 17, 19, 20, 21, 22, 23 והסעיף הקטן (ה) של סעיף 29 לפקודת הפיקוח על פרי ההדר, 1940;

(2)   תקנות הפיקוח על פרי ההדר (ועדת בוררים), תש"ט-1949.

       (ב)  לא תהיה סמכות למועצת הפיקוח על פרי הדר, שהוקמה על פי פקודת הפיקוח על פרי ההדר, 1940, להתקין תקנות לפי הסעיפים הקטנים (ב), (ג), (ד), (ו) ו-(יב) של סעיף 11 לאותה פקודה, לגבי פרי הדר המיועד ליצוא.

 

 

                                         משה שרת                         פרץ נפתלי

                                        ראש הממשלה                      שר החקלאות

      יצחק בן-צבי

     נשיא המדינה