גיל נדל משרד עורכי דין

 

תקנות מחלות בעלי חיים (יבוא ויצוא של מוצרים מבעלי חיים), תשמ"ח–1988

 
עוד בנושא
פקודת המכס (נוסח חדש)
חוק סוכני המכס, תשכ"ה - 1964
תקנות המכס, תשכ"ו-1965
תקנות המכס (הערכת טובין), תשל"א–1970
עוד בנושא
צו המכס (הישבון על טובין ששימשו לייצור מוצרים ליצוא), תשכ"ט–1968
צו המכס (הישבון על טובין ששימשו לייצור מוצרים שיבואם פטור ממכס), תשל"ג–1972
תקנות הטיס (מקומות כניסה ויציאה בישראל), תשכ"ח–1968
כללי המכס (חישוב מחיר הנקוב במטבע חוץ), תשמ"ט–1989
צו המכס (רשימון על יבוא טובין המסתווגים בפרט מותנה), תשל"ג–1973
צו המכס (הטפסים הדרושים לביצוע הפקודה), תשכ"ט–1968
חוק כלי היריה, תש"ט-1949
חוק לפיקוח על יצוא הצמח ומוצריו, תשי"ד-1954
תקנות לפיקוח על ייצוא הצמח ומוצריו, תשל"ט-1979
תקנות המכס (חישוב ערכם של טובין שיובאו לשימוש עצמי), תשס"ז-2006
תקנות הפיקוח על יצוא הצמח ומוצריו (אתרוגים), תשל"ד–1974
חוק הגנת הצומח, תשט"ז–1956
תקנות הגנת הצומח (יבוא צמחים), תשל"א-1970
חוק לפיקוח על יצוא של בעלי חיים ושל תוצרת מן החי, תשי"ז–1957
חוק העתיקות, תשל"ח-1978
פקודת הרוקחים [נוסח חדש], תשמ"א-1981
תקנות הרוקחים (תכשירים), תשמ"ו-1986
פקודת הנמלים [נוסח חדש], תשל"א-1971
תקנות הנמלים, תשל"א-1971
תקנות הסמים המסוכנים, תש"ם-1979
חוק מס קניה (טובין ושירותים), תשי"ב-1952
תקנות מס קניה (טובין), תשי"ג-1953
צו מס קניה (הטלת כפל מס), תשמ"ו- 1986
תקנות מס קניה (קביעת מועד חיוב במס), תשמ"ד- 1984
תקנות מס קניה (חישוב מחיר שירות ומועד תשלום המס), תשכ"ה–1965
תקנות מס קניה (ערך טובין שיבא יבואן בהסדר), תשנ"א- 1990
תקנות מס ערך מוסף ומס קניה (סדרי הדין בערעור), תשל"ו–1976
תקנות מס קניה (רישומים ומסמכים), תשכ"ט–1969
צו מס קניה (פטור), תשל"ו-1975
חוק מס הבולים על מסמכים, תשכ"א-1961
חוק הספנות (כלי שיט), תש"ך-1960
פקודת הטבק [נוסח חדש]
תקנות הטבק, תש"ם–1979
פקודת המשקאות המשכרים (ייצור ומכירה) [נוסח חדש]
תקנות המשקאות המשכרים
פקודת הכהילים המפוגלים [נוסח חדש]
תקנות הכהילים המפוגלים
תקנות הכהילים המפוגלים (פטור), תשכ"א- 1961
פקודת המלט
תקנות המלט, תשכ"ו–1966
חוק הבלו על דלק, תשי"ח-1958
תקנות הבלו על דלק, תש"ך-1960
פקודת המסים (גביה)
תקנות המסים (גביה), תשל"ד- 1974
חוק מסים עקיפים (מס ששולם ביתר או בחסר), תשכ"ח–1968
חוק קיזוז מסים, תש"ם–1980
תקנות קיזוז מסים, תשמ"א–1980
חוק המסים (קנס פיגורים), תשמ"א–1980
עוד בנושא

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 22 ו-23 לפקודת מחלות בעלי חיים [נוסח חדש], תשמ"ה–1985 (להלן — הפקודה), ובאישור ועדת הכספים של הכנסת לפי סעיף 1(ב) לחוק-יסוד: משק המדינה, אני מתקין תקנות אלה:

1.    בתקנות אלה —

           "מוצרים מבעלי חיים", "מוצר" — ביצים, גווית בעל חיים לרבות כל חלק של בעל חיים ובכלל זה דם ומרכיביו, עור, שלח, עצמות, קרביים, טלפיים, קרניים, צמר, שער, זיפים, נוצות, זבל ולרבות קמח, שומן מותך ומוצרים אחרים שהופקו מתוצרת של בעל חיים או מגוויתו, או חומר המכיל חלק כאמור המשמש להזנת או להכנת מזון לבעלי חיים;

           "נמלי יבוא" או "נמל יצוא" — נמל חיפה, אשדוד, אילת, בן גוריון, וכל נמל או אתר כניסה אחר שיקבע המנהל לענין תקנות אלה;

           "המנהל" — מנהל השירותים הוטרינריים במשרד החקלאות או מי שהוא הסמיך לענין תקנות אלה, כולן או מקצתן.

2.    לא ייבא אדם ולא ייצא אדם מישראל מוצרים מבעלי חיים אלא דרך נמל יבוא או נמל יצוא ועל פי היתר בכתב מאת המנהל ובהתאם לתנאיו.

3.    המבקש לייבא לישראל או לייצא מישראל מוצרים מבעלי חיים, יגיש למנהל בקשה להיתר, 30 ימים לפחות לפני מועד היבוא או היצוא.

4.    בקשה להיתר תכלול פרטים אלה:

(1)   שם היבואן או היצואן ומענו;

(2)   סוג המוצר ומשקלו;

(3)   סוג בעל החיים ממנו הופק המוצר;

(4)   מטרת היבוא או היצוא של המוצר;

(5)   ארץ המוצא של המוצר המבוקש ליבוא או ארץ היעד של המוצר המיועד ליצוא;

(6)   נמל היבוא או היצוא המיועד;

(7)   אישור השירותים הוטרינריים הממשלתיים בארץ המוצא כי המפעל המייצר את המוצר נמצא בפיקוח וטרינרי ממשלתי;

(8)   פרטים נוספים לרבות דוגמאות, הכל לפי דרישת המנהל.

5.    המנהל רשאי לתת היתר, לסרב לתיתו, לבטלו או להתלותו, לכלול בו תנאים, להוסיף תנאים או לשנותם בכל עת.

6.    המייבא מוצרים מבעלי חיים לישראל ינהג באריזותיהם או בכלי הקיבול האחרים בהם הובאו בהתאם להוראות המנהל.

7.   בעל היתר לא ייצא מוצרים מבעלי חיים אלא אם כן נבדקו בידי המנהל לפני מועד ייצואם ונמצאו כשירים לייצוא והמנהל נתן תעודה על כך.

8.    מוצרים מבעלי חיים ייבדקו בנמל היבוא בידי המנהל; מצא המנהל כי הם כשירים ליבוא יתן על כך תעודה.

9.    (א)  לא ישוחררו מוצרים מבעלי חיים בנמל יבוא או בנמל יצוא ללא תעודה חתומה בידי המנהל.

        (ב)  בעד תעודה כאמור בתקנת משנה (א) תשולם אגרה בסך 32 שקלים חדשים.

10.   מוצרים מבעלי חיים אשר יובאו לישראל שלא בהתאם להוראות תקנות אלה, או שלדעת המנהל עלול יבואם לסכן בריאות בעלי חיים בישראל, יורה המנהל כיצד לנהוג בהם, לרבות להשמידם או להחזירם לארץ המוצא; הוראות המנהל יבוצעו על ידי המייבא ועל חשבונו. לא ביצע המייבא הוראות המנהל, רשאי המנהל לבצען במקומו ועל חשבונו.

11.   תקנות אלה באות להוסיף על כל דין.

12.   תקנות מחלות בעלי חיים (יבוא ויצוא) — בטלות.

 

כ"ג באייר תשמ"ח (10 במאי 1988)                        אריה נחמקין

                                                                                                 שר החקלאות

 

לראש העמוד