גיל נדל משרד עורכי דין

 

תקנות הגנת הצומח (יבוא צמחים), תשל"א-1970

 
עוד בנושא
פקודת המכס (נוסח חדש)
חוק סוכני המכס, תשכ"ה - 1964
תקנות המכס, תשכ"ו-1965
תקנות המכס (הערכת טובין), תשל"א–1970
עוד בנושא
צו המכס (הישבון על טובין ששימשו לייצור מוצרים ליצוא), תשכ"ט–1968
צו המכס (הישבון על טובין ששימשו לייצור מוצרים שיבואם פטור ממכס), תשל"ג–1972
תקנות הטיס (מקומות כניסה ויציאה בישראל), תשכ"ח–1968
כללי המכס (חישוב מחיר הנקוב במטבע חוץ), תשמ"ט–1989
צו המכס (רשימון על יבוא טובין המסתווגים בפרט מותנה), תשל"ג–1973
צו המכס (הטפסים הדרושים לביצוע הפקודה), תשכ"ט–1968
חוק כלי היריה, תש"ט-1949
חוק לפיקוח על יצוא הצמח ומוצריו, תשי"ד-1954
תקנות לפיקוח על ייצוא הצמח ומוצריו, תשל"ט-1979
תקנות המכס (חישוב ערכם של טובין שיובאו לשימוש עצמי), תשס"ז-2006
תקנות הפיקוח על יצוא הצמח ומוצריו (אתרוגים), תשל"ד–1974
חוק הגנת הצומח, תשט"ז–1956
חוק לפיקוח על יצוא של בעלי חיים ושל תוצרת מן החי, תשי"ז–1957
תקנות מחלות בעלי חיים (יבוא ויצוא של מוצרים מבעלי חיים), תשמ"ח–1988
חוק העתיקות, תשל"ח-1978
פקודת הרוקחים [נוסח חדש], תשמ"א-1981
תקנות הרוקחים (תכשירים), תשמ"ו-1986
פקודת הנמלים [נוסח חדש], תשל"א-1971
תקנות הנמלים, תשל"א-1971
תקנות הסמים המסוכנים, תש"ם-1979
חוק מס קניה (טובין ושירותים), תשי"ב-1952
תקנות מס קניה (טובין), תשי"ג-1953
צו מס קניה (הטלת כפל מס), תשמ"ו- 1986
תקנות מס קניה (קביעת מועד חיוב במס), תשמ"ד- 1984
תקנות מס קניה (חישוב מחיר שירות ומועד תשלום המס), תשכ"ה–1965
תקנות מס קניה (ערך טובין שיבא יבואן בהסדר), תשנ"א- 1990
תקנות מס ערך מוסף ומס קניה (סדרי הדין בערעור), תשל"ו–1976
תקנות מס קניה (רישומים ומסמכים), תשכ"ט–1969
צו מס קניה (פטור), תשל"ו-1975
חוק מס הבולים על מסמכים, תשכ"א-1961
חוק הספנות (כלי שיט), תש"ך-1960
פקודת הטבק [נוסח חדש]
תקנות הטבק, תש"ם–1979
פקודת המשקאות המשכרים (ייצור ומכירה) [נוסח חדש]
תקנות המשקאות המשכרים
פקודת הכהילים המפוגלים [נוסח חדש]
תקנות הכהילים המפוגלים
תקנות הכהילים המפוגלים (פטור), תשכ"א- 1961
פקודת המלט
תקנות המלט, תשכ"ו–1966
חוק הבלו על דלק, תשי"ח-1958
תקנות הבלו על דלק, תש"ך-1960
פקודת המסים (גביה)
תקנות המסים (גביה), תשל"ד- 1974
חוק מסים עקיפים (מס ששולם ביתר או בחסר), תשכ"ח–1968
חוק קיזוז מסים, תש"ם–1980
תקנות קיזוז מסים, תשמ"א–1980
חוק המסים (קנס פיגורים), תשמ"א–1980
עוד בנושא

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 2, 3 ו-8 לחוק הגנת הצומח, תשט"ז– 1956, אני מתקין תקנות אלה:

1.    בתקנות אלה —

           "ארץ", לגבי איחוד של מדינות — כל מדינה הנכללת באיחוד;

           "ארץ המוצא" — הארץ שבה גודלו או יוצרו הצמחים;

           "מנהל" — מנהל האגף להגנת הצומח;

           "צמח" — לרבות פריו וכל חלק של צמח;

           "מפקח" — מי שהתמנה על פי הוראות החוק להיות מפקח על הצמח;

           "משלוח" — צמחים, חמרי אריזתם וכל חומר הנזכר בתוספות לתקנות אלה;

           "חומר ריבוי" — שתילים, יחורים, רכב, שרשים, פקעות, בצלים, זרעים, תפטיר לגידול פטריות וכל חלק של צמח המיובא לריבוי ולגידול;

           "נגע" — גוף חי או צומח, לרבות חידק, נגיף, פטריה ועשב בר שטבעם לחולל מחלות בצמחים או לגרום להם נזק בכל דרך אחרת.

2.    (א)  לא ייבא אדם צמח או דבר המפורט בתוספת הראשונה.

       (ב)  על אף האמור בתקנת משנה (א) רשאי המנהל לתת רשיון לייבא —

 (1)  צמח או דבר המפורט בתוספת הראשונה לצרכי מחקר או לפיתוח החקלאות בארץ;

 (2)   אתרוג אחד לשימוש עצמי לצרכי דת.

3.    לא ייבא אדם צמח או דבר המפורט בתוספת השניה אלא אם נתקיימו בהם כל אלה:

(1)   המנהל נתן רשיון בכתב ליבואם והיבואן מילא אחרי כל תנאי הרשיון;

(2)   הוצאה להם תעודת בריאות בהתאם לתנאי הרשיון;

(3)   הם עמדו בבדיקה לפי תקנה 13.

4.    לא ייבא אדם תפוחי אדמה לזריעה מהממלכה המאוחדת, מאירלנד החפשית או מהולנד אלא אם נתקיימו בהם כל אלה:

(1)   המנהל נתן רשיון בכתב ליבואם והיבואן מילא אחרי כל תנאי הרשיון;

(2)   הם מושבחים Certified)) ובדרגה Class)) שנקבעה ברשיון;

(3)   הם גודלו בממלכה המאוחדת, באירלנד החפשית או בהולנד והובאו מהארץ בה גודלו;

(4)   מולאו לגביהם התנאים המפורטים בתוספת השלישית;

(5)   הם עמדו בבדיקה לפי תקנה 13.

5.    לא ייבא אדם תפוחי אדמה למאכל ולתעשיה מארצות אירופה אלא אם נתקיימו בהם כל אלה:

(1)   המנהל נתן רשיון בכתב ליבואם והיבואן מילא אחרי כל תנאי הרשיון;

(2)   הם גודלו בארצות אירופה והובאו מהארץ בה גודלו;

(3)   ארץ מוצאם אושרה מראש ברשיון;

(4)   מולאו לגביהם כל התנאים המפורטים בתוספת הרביעית;

(5)   הם עמדו בבדיקה לפי תקנה 13.

6.    (א)  בקשה לרשיון תוגש למנהל על גבי טופס שהוא קבע.

       (ב)  המנהל רשאי לדרוש ממגיש הבקשה פרטים נוספים בקשר לבקשה האמורה.

7.    המנהל רשאי לסרב לתת רשיון, להתנותו בתנאים או לבטלו.

8.    (א)  תעודת בריאות תהיה מנוסחת בהתאם לנספח לאמנה הבין-לאומית להגנת הצומח לפי הדוגמה שבתוספת החמישית ותהיה חתומה בידי אדם שהוסמך לכך על ידי שירות הגנת הצומח של ארץ המוצא.

     (ב)  היתה תעודת הבריאות כתובה בשפה שאינה אנגלית או צרפתית, יצורף אליה תרגום לשפה האנגלית או הצרפתית.

       (ג)   תעודת הבריאות תכלול פרטים מלאים ומדוייקים בכל הנושאים המפורטים בה.

       (ד)  כארץ מוצא תצויין בתעודת הבריאות הארץ שבה גודלו או יוצרו הצמחים.

      (ה)  כל תיקון, תוספת, שינוי או מחיקה בתעודת הבריאות יהיה מאושר בחתימת ידו של האדם שחתם על התעודה.

        (ו)   בדיקת משלוח שבעדו ניתן אישור בתעודת בריאות תיעשה —

(1)   תוך 14 יום לפני צאת המשלוח אם הוא מכיל חומר ריבוי וגטטיבי;

(2)   תוך 30 יום לפני צאת המשלוח אם הוא מכיל את המנוי בתוספות, למעט חומר ריבוי וגטטיבי.

        (ז)   תעודת בריאות לחומר ריבוי, פרט לזרעים, תינתן רק אם המשתלה או השדה שמהם נלקח החומר נבדקו בעונת הגידול הפעיל האחרונה שלפני צאת המשלוח על ידי אדם אשר שירות הגנת הצומח של ארץ המוצא הסמיכו לכך (להלן — בדיקת שדה).

        (ח)  בדיקת שדה לזרעים תיערך רק אם נדרש הדבר ברשיון.

9.    כל משלוח שיובא יהיה נקי מאדמה וחול.

10.   (א)  לא ישתמש אדם לאריזת צמחים בחמרים צמחיים, למעט טחבים, כבול נקי מאדמה וחול, שעם טחון, נסורת, שבבית וצמר עץ.

         (ב)  לא ישתמש אדם בחמרי אריזה משומשים לאריזת חומר ריבוי.

11.   כל מכל או אריזה המכילים חומר ריבוי יהיו מסומנים בצורה המאפשרת זיהוי הצמחים.

12.   יבואן יודיע למפקח על הגעת משלוח לנמל מיד לאחר שהוא קיבל הודעה על כך.

13.  (א)  לא יתיר מפקח הכנסתו של משלוח לישראל אלא לאחר שבדק אותו בתחנת המכס אשר דרכה הובא ולאחר שהוכח לו שנתמלאו בו הוראות תקנות אלה.

       (ב)  יבואן ימציא למפקח את כל המסמכים המתייחסים למשלוח ויכינו לבדיקה בצורה ובדרך שיורה המפקח.

       (ג)   כל עוד לא התיר מפקח הכנסתו של משלוח לישראל, לא יועבר ממקום החסנתו, אריזתו לא תיפתח ולא ייעשה בו כל טיפול אלא לפי הוראות מפקח.

     (ד)  על אף האמור בתקנת משנה (א) רשאי מפקח, בידיעת הממונה על המכס, לבצע בהסכמת היבואן בדיקת משלוח מחוץ לתחנת המכס, ועל היבואן יהיה להעביר את המשלוח למקום הבדיקה האמור, על חשבונו ועל אחריותו.

14.   מצא מפקח שבמשלוח שבדק לא נתקיימו הוראות תקנות אלה או נראה לו שהמשלוח אינו חפשי מנגעים, רשאי הוא, על חשבון היבואן ועל אחריותו, לעשות אחד מאלה:

(1)   להשמיד או לחטא את המשלוח, כולו או מקצתו;

(2)   להורות ליבואן לעשות במשלוח אחד או יותר מאלה:

(א)   להשמידו או לחטאו, כולו או מקצתו, במועד ובדרך שיורה עליהם;

(ב)   להחזיקו או לגדלו במקום, לתקופת זמן ובצורה שיורה עליהם (הסגר לאחר כניסה);

(ג)    להוציאו אל מחוץ לגבולות המדינה תוך פרק זמן ובדרך שיורה עליהם.

15.   לא ישתמש אדם בצמח שיובא לשם ריבוי אלא אם ניתן רשיון ליבוא הצמח למטרת ריבוי והוא מוצא בהתאם להוראות תקנות אלה.

16.   המנהל רשאי לפטור מהוראות תקנות אלה, כולן או מקצתן, יבוא של צמחים מסויימים מארצות שקבע, ובלבד שמשקל המשלוח לא יעלה על 5 קילוגרמים.

17.  (א)  בעד בדיקת משלוח הרשום בשטר מטען אחד ונשלח על ידי יצואן אחד ליבואן אחד בישראל תשולם אגרה כמפורט בתוספת הששית.

        (ב)  כל יתרה שהיא פחות מיחידה יראוה כיחידה שלמה לענין חישוב האגרה לפי תקנה זו.

        (ג)   מתשלום האגרה יהיו פטורים חבילות דואר וכן משלוחים המיובאים במטענם האישי של נוסעים.

        (ד)  המנהל רשאי לפטור מתשלום אגרה משלוחים המיועדים למוסדות צדקה.

18.   תקנות הגנת הצומח (יבוא צמחים), תשי"ט–1959 — בטלות.

19.   תחילתן של תקנות אלה היא כתום שלושה חדשים מיום פרסומן ברשומות.

20.   לתקנות אלה ייקרא "תקנות הגנת הצומח (יבוא צמחים), תשל"א– 1970".

 

התוספת הראשונה

(תקנה 2)

יבוא אסור

1.        (נמחק).

2.        (נמחק).

3.        (נמחק).

4.        חומר ריבוי וגטטיבי של עצי פרי ושיחי פרי ממשפחת הורדניים (Rosaceae).

 

5.        (נמחק).

6.        אדמה, חול, זבל אורגני, קומפוסט.

7.        אשפה מכלי טיס, כלי שיט וכלי הובלה אחרים.

8.        בעלי חיים מחוסרי חוליות בכל דרגות התפתחותם בעודם בחיים, לרבות חרקים ואקריות ולמעט דבורים (Apis mellifica).

9.        תרביות של פטריות (Fungi), חידקים, וירוסים, עשבים מחבלים ואורגניזמים אחרים המהווים נגעים.

 

התוספת השניה

(תקנה 3)

יבוא ברשיון

1.        חומר ריבוי, למעט המנוי בתוספת אחרת.

2.        תפוחי אדמה לזריעה שמוצאם אינו הממלכה המאוחדת, אירלנד החפשית או הולנד.

3.        תפוחי אדמה למאכל ולתעשיה שמוצאם אינו ארצות אירופה.

4.        פירות וירקות טריים, אשרושיים, בצל, שום, למעט המנויים בתוספת אחרת.

5.        פירות וירקות מיובשים שמוצאם אינו ארצות אירופה או ארה"ב.

6.        פירות מיובשים של הדרים.

7.        אגוזי אדמה, שקדים, אגוזים למיניהם.

8.        חציר וקש, לרבות המשמש להאבסה או לריפוד של בעלי חיים המובלים ארצה, וכן קש למטאטאים.

9.        ענפים, גבעולים, קליפות, שרשים, כבול, עלים — שמוצאם אינו ארצות אירופה, למעט עלי טבק וצמחי רפואה מיובשים.

10.      גרעיני וסיבי כותנה לתעשיה.

11.      פרחים קטופים וחלקי צמחים טריים לקישוט.

12.      בולי עץ וסמוכות עץ.

13.      מכלים ששימשו לאריזת חומר צמחי וכן שקים משומשים.

 

התוספת השלישית

(תקנה 4)

התנאים ליבוא תפוחי אדמה לזריעה מהממלכה המאוחדת, מאירלנד החפשית או מהולנד

1.  למשלוח תצורף תעודת בריאות שתכלול את ציון דרגת הזרעים כפי שנקבע ברשיון וכן הצהרה נוספת כדלקמן:

א.    שדה הגידול נבדק לפחות פעמיים בתקופת גידול הצמחים ונמצא חפשי מסרטן תפוחי אדמה Synchytrium  endobioticum (Schilb) Perc., מרקבון הטבעת הבקטריאלי Corynebacterium sepedonicum (Spieck. & Kotth.) Skapt. & Burkh., ומחיפושית קולורדו Leptinotarsa decemlineata Say.

ב.    שדה הגידול נבדק לפחות פעמיים בתקופת גידול הצמחים ונמצא ששיעור נגיעתו ברגל שחורה Pectobacterium carotovorum v. atrosepticum (Van Hall) Dowsonלא עלה על 1% וכל הצמחים שהיו נגועים במחלה זו בוערו על פקעותיהם לפני האסיף.

 ג.    שדה הגידול נבדק תוך 6 חדשים לפני הזריעה וכן תוך תקופת גידול הצמחים ונמצא חפשי מנמטודות שרשי תפוחי אדמה Heterodera rostochiensis Wr.על סמך בדיקות מעבדה של דוגמאות קרקע.

ד.    בשדה הגידול מעולם לא הובחן סרטן תפוחי אדמה והשדות במרחק של 2 ק"מ משדה הגידול נבדקו בעונת גידול הצמחים ונמצאו חפשיים ממחלה זו.

ה.    השדות במרחק של 10 ק"מ משדה הגידול נבדקו תוך 10 חדשים לפני מתן תעודת הבריאות ונמצאו חפשיים מחיפושית קולורדו.

ו.    השדות במרחק של 2 ק"מ משדה הגידול נבדקו בעונת גידול הצמחים ונמצאו חפשיים מרקבון הטבעת הבקטריאלי.

2.         אחוז הפקעות הנגועות במחלות ובמזיקים וכן אחוז הפקעות הפגומות לא יעלה על השיעור הנקבע להלן:

סרטן תפוחי אדמה 0

רקבון הטבעת הבקטריאלי 0

נמטודות שרשי תפוחי אדמה 0

חיפושית קולורדו 0

גרב מצוי Streptomyces spp.ו/או גרב אבקי Spongospora subterranea (Wallr.) Laghשלא התפשט על יותר מ-1/8 משטח כל פקעת (פקעת שבה נמצאו עד 5 נקודות שקוטר כל אחת מהן אינו עולה על 2 מ"מ — לא תיחשב כנגועה) 15

גרב מצוי ו/או גרב אבקי שהתפשט על יותר מ-1/8 משטח כל פקעת 1/2

כמשון Phytophthora infestans (Mont.) DBy. 1/2

מגלת Fusarium spp. 1

מקשורש Rhizoctonia solani (Kuehn)שלא התפשט על יותר מ-1/8 משטח כל פקעת 10

מקשורש שהתפשט על יותר מ-1/8 משטח כל פקעת 1

רקבון רך מגורמים שונים 

כרסומים 1

פגיעות מיכניות 3

סטיות מהגודל המוצהר 3

3.     הפקעות ייארזו במכלים חדשים ובלתי משומשים.

4.     כל מכל שבמשלוח יהיה חתום בחותם של שירות הגנת הצומח של ארץ המוצא.

5.     כל מכל שבמשלוח יהיה מסומן בפרטים הבאים: ארץ המוצא, אזור הגידול, הגוף המשווק (השם או סימן הזיהוי), הזן, הדרגה, הגודל, המלים "זרעים מושבחים" (Certified Seeds). הפרטים האלה יהיו רשומים על גבי תווית הקשורה למכל או יהיו מודפסים על המכל.

 

התוספת הרביעית

(תקנה 5)

התנאים ליבוא תפוחי אדמה למאכל ולתעשיה מארצות אירופה

1.        למשלוח תצורף תעודת בריאות שתכלול הצהרה נוספת כדלקמן:

א.    תפוחי האדמה שבמשלוח גדלו באזור הידוע כחפשי מסרטן תפוחי אדמה Synchytrium endobioticum (Sehilb.) Perc.ומרקבון הטבעת הבקטריאלי Corynebacterium   sepedonicum (Spieck. & Kotth.) Skapt. & Burkh.

ב.    תפוחי האדמה שבמשלוח גדלו באזור הידוע כחפשי מחיפושית קולורדו Leptinotarsa decemlineata Sayאו באזור שבו נעשה טיפול אינטנסיבי נגד מזיק זה.

ג.    המשלוח נמצא חפשי מנמטודות שרשי תפוחי אדמה  Heterodera rostochiensis Wr.על סמך בדיקות מעבדה של דוגמאות קרקע של שדה הגידול או של דוגמאות אדמה שנאספו מהפקעות תוך כדי מיונן.

ד.    המשלוח נמצא חפשי מסרטן תפוחי אדמה, רקבון הטבעת הבקטריאלי וחיפושית קולורדו.

ה.    המשלוח מויין ונארז לא במקום הגידול אלא במרכז אריזה מיוחד או בנמל.

2.       הפקעות ייארזו במכלים חדשים ובלתי משומשים.

3.       כל מכל שבמשלוח יהיה מסומן בפרטים הבאים: ארץ המוצא, שם הזן, הגוף המשווק (השם או סימן הזיהוי), מקום האריזה. פרטים אלה יהיו רשומים על גבי תווית הקשורה למכל או יהיו מודפסים עליו.

 

התוספת החמישית

(תקנה 8)

דוגמא לתעודת בריאות לצמחיםMODEL PHYTOSANITARY

CERTIFICATE

שירות הגנת הצומחמס' של תעודה זו באה לאשר כי הצמחים, חלקי הצמחים או מוצרי הצמחים המתוארים להלן או דוגמאות המייצגות אותם נבדקו יסודית ב-(תאריך)על ידי (השם) פקיד מוסמך של (שירות) ונמצאו, לפי מיטב ידיעתו, נקיים בעיקרם ממחלות ומזיקים מסוכנים; וכי הוא מאמין כי המשלוח ממלא אחרי התקנות בדבר בריאותם של צמחים העומדות בתקפן בארץ היבוא, הן מבחינת האמור בהצהרה הנוספת לנספח זה והן מבחינות אחרות. טיפול על ידי עישון או חיטוי (אם הדבר נדרש על ידי ארץ היבוא) התאריך הטיפול  משך הטיפול  החומר הכימי וריכוזו הצהרה נוספת  (החתימה) 19 (הדרגה) (חותמת השירות) תיאור המשלוח שם המייצא ומענו  שם מקבל המשלוח ומענו מספר החבילות ותיאורן סימני היכר המוצא (אם נדרש ע"י ארץ היבוא) אמצעי ההובלה  Plant Protection Service No......    of This is to certify that the plants, parts of plants or plant products described below or representative samples of them were thoroughly examined on (date) .................... by (name) ............. an authorized pfficer of the (service) ...............    and were found to the best of his knowledge to be substantially free from injurious diseases and pests; and that the consignment is believed to conform with the current phytosanitary regulations of the importing country both as stated in the additional declaration hereon and otherwise. ____________________________ FUMIGATION OR DISINFECTIONTREATMENT (if required by the importing   country)   Date  Treatment Duration of exposure  Chemical and concentration .  ADDITIONALDECLARATION   19       (Signature)            (Rank)      (stamp of the Service)    

 

מקום הכניסה  כמות המוצר ושמו  השם הבוטני (אם נדרש ע"י ארץ   היבוא)     

   DESCRIPTION OF THE CONSIGNMENT     Name and address of exporter ..... Name and address of consignee ...  Number and description of  packages Distinguishing marks Origin (if required by the importing country) Means of conveyance Point of entry Quantity and name of produce Botanical name (if required by the importing country)

תוספת שישית

(תקנה 17)

אגרות בדיקה

שיעור האגרה בשקלים חדשים

1.        משלוח המכיל חומר ריבוי זרעים וזרעי תפוחי אדמה עד 20 ק"ג........... 32

           לכל 10 ק"ג נוספים או חלק מהם עד למשקל כולל של טונה אחת ......... 0.76

           לכל טונה נוספת או חלק ממנה, עד למשקל כולל של 300 טונות............ 1.25

           לכל 10 טונות נוספות או חלק מהן................................................ 2.75

2.        משלוח המכיל חומר ריבוי וגטטיבי (למעט תפוחי אדמה) —

           עד 20 ק"ג                ............................................................ 32

           לכל 10 ק"ג נוספים או חלק מהם, עד למשקל כולל של טונה אחת......... 1.15

           לכל 100 ק"ג נוספים או חלק מהם............................................... 10.50

3.        משלוח שאינו מכיל חומר ריבוי —

           מ-10 ק"ג עד 100 ק"ג.............................................................  32

           לכל 100 ק"ג נוספים או חלק מהם, עד למשקל כולל של טונה אחת....... 3.45

           לכל טונה נוספת או חלק ממנה עד למשקל כולל של 100 טונות............ 0.66

           לכל 10 טונות נוספות או חלק מהן, עד למשקל כולל

           של 3,000 טונות        ............................................................ 2.10

           לכל 10 טונות נוספות או חלק מהן............................................... 1.95

 

ב' באלול תש"ל (3 בספטמבר 1970)                        חיים גבתי

                                                                                                 שר החקלאות

 

לראש העמוד