גיל נדל משרד עורכי דין

 

תקנות המסים (גביה), תשל"ד- 1974

 
עוד בנושא
פקודת המכס (נוסח חדש)
חוק סוכני המכס, תשכ"ה - 1964
תקנות המכס, תשכ"ו-1965
תקנות המכס (הערכת טובין), תשל"א–1970
עוד בנושא
צו המכס (הישבון על טובין ששימשו לייצור מוצרים ליצוא), תשכ"ט–1968
צו המכס (הישבון על טובין ששימשו לייצור מוצרים שיבואם פטור ממכס), תשל"ג–1972
תקנות הטיס (מקומות כניסה ויציאה בישראל), תשכ"ח–1968
כללי המכס (חישוב מחיר הנקוב במטבע חוץ), תשמ"ט–1989
צו המכס (רשימון על יבוא טובין המסתווגים בפרט מותנה), תשל"ג–1973
צו המכס (הטפסים הדרושים לביצוע הפקודה), תשכ"ט–1968
חוק כלי היריה, תש"ט-1949
חוק לפיקוח על יצוא הצמח ומוצריו, תשי"ד-1954
תקנות לפיקוח על ייצוא הצמח ומוצריו, תשל"ט-1979
תקנות המכס (חישוב ערכם של טובין שיובאו לשימוש עצמי), תשס"ז-2006
תקנות הפיקוח על יצוא הצמח ומוצריו (אתרוגים), תשל"ד–1974
חוק הגנת הצומח, תשט"ז–1956
תקנות הגנת הצומח (יבוא צמחים), תשל"א-1970
חוק לפיקוח על יצוא של בעלי חיים ושל תוצרת מן החי, תשי"ז–1957
תקנות מחלות בעלי חיים (יבוא ויצוא של מוצרים מבעלי חיים), תשמ"ח–1988
חוק העתיקות, תשל"ח-1978
פקודת הרוקחים [נוסח חדש], תשמ"א-1981
תקנות הרוקחים (תכשירים), תשמ"ו-1986
פקודת הנמלים [נוסח חדש], תשל"א-1971
תקנות הנמלים, תשל"א-1971
תקנות הסמים המסוכנים, תש"ם-1979
חוק מס קניה (טובין ושירותים), תשי"ב-1952
תקנות מס קניה (טובין), תשי"ג-1953
צו מס קניה (הטלת כפל מס), תשמ"ו- 1986
תקנות מס קניה (קביעת מועד חיוב במס), תשמ"ד- 1984
תקנות מס קניה (חישוב מחיר שירות ומועד תשלום המס), תשכ"ה–1965
תקנות מס קניה (ערך טובין שיבא יבואן בהסדר), תשנ"א- 1990
תקנות מס ערך מוסף ומס קניה (סדרי הדין בערעור), תשל"ו–1976
תקנות מס קניה (רישומים ומסמכים), תשכ"ט–1969
צו מס קניה (פטור), תשל"ו-1975
חוק מס הבולים על מסמכים, תשכ"א-1961
חוק הספנות (כלי שיט), תש"ך-1960
פקודת הטבק [נוסח חדש]
תקנות הטבק, תש"ם–1979
פקודת המשקאות המשכרים (ייצור ומכירה) [נוסח חדש]
תקנות המשקאות המשכרים
פקודת הכהילים המפוגלים [נוסח חדש]
תקנות הכהילים המפוגלים
תקנות הכהילים המפוגלים (פטור), תשכ"א- 1961
פקודת המלט
תקנות המלט, תשכ"ו–1966
חוק הבלו על דלק, תשי"ח-1958
תקנות הבלו על דלק, תש"ך-1960
פקודת המסים (גביה)
חוק מסים עקיפים (מס ששולם ביתר או בחסר), תשכ"ח–1968
חוק קיזוז מסים, תש"ם–1980
תקנות קיזוז מסים, תשמ"א–1980
חוק המסים (קנס פיגורים), תשמ"א–1980
עוד בנושא

בתוקף סמכותי לפי סעיף 31 לפקודת המסים (גביה) אני מתקין תקנות אלה:

1.    הדרישה, לפי סעיף 4 לפקודה, לפרוע את הסכום המגיע שלא נפרע, תהא ערוכה לפי טופס 1 שבתוספת.

2.    כתב הרשאה לפי סעיף 4 לפקודה, מאת פקיד הגביה אל גובה המס, לעקל ולמכור מיטלטלין של החייב, יהא ערוך לפי טופס 2 שבתוספת.

3.    הדרישה מאת גובה המס אל החייב, לתשלום הסכום המגיע ממנו (להלן - הדרישה), תהא ערוכה לפי טופס 3 שבתוספת.

3א.     הודעה על כוונה לפרוץ לחצרי החייב, כדי לעקל מיטלטלין, לתפשם, או להוציאם (להלן - האזהרה), תהא ערוכה לפי טופס 3א שבתוספת.

3ב.     (א)  המצאת האזהרה תהא, ככל האפשר, לחייב עצמו.

         (ב)  לא ניתן להמציא את האזהרה לחייב, די בהמצאתה למי שמצוי בבית החייב או במקום עסקו של החייב, ולפי מראית עין אינו קטין, ואם היה החייב תושב קיבוץ, מושב עובדים או מושב שיתופי (להלן - הישוב), די בהמצאת האזהרה לידי מזכיר הישוב או לחבר ועד הישוב.

         (ג)   המצאת האזהרה לחייב שהוא חבר בני אדם תיעשה על ידי הנחתה במשרדי חבר- בני- האדם או במענו הרשום; המצאת אזהרה לשותפות יכול שתיעשה במסירה לאחד השותפים.

         (ד)  לא נמצא אדם שניתן להמציא לו את האזהרה לפי תקנות משנה (א) עד (ג), או שאדם כאמור סירב לקבלה, תודבק האזהרה על הדלת החיצונית של הבית שבו רגיל האדם לגור או על הדלת החיצונית של מקום עסקו, או במקום אחר נראה לעין.

         (ה)  גובה המס ירשום על גבי העתק האזהרה הודעה המציינת את מועד מסירת האזהרה ואת דרך מסירתה.

          (ו)   על אף האמור בסעיפים קטנים (א) עד (ה), ניתן לשלוח לחייב אזהרה בדואר רשום; אזהרה כאמור תישלח למענו של החייב כפי שמסר לאחרונה, ויראו אותה כאילו הגיעה לידי החייב ביום הששי שלאחר היום שבו נשלחה.

3ג.   לא תימסר אזהרה לחייב או לאחר ולא תודבק במקום מגוריו או במקום עסקו, אלא במעטפה סגורה.

4.    (א)  לשם ביצוע עיקול רשאי גובה המס -

(1)   להיכנס לחצרים שבהחזקתו של הסרבן (בתקנות אלה - החייב) ולפתוח או להורות לפתוח מקום, מבנה וכלי שבהם נמצאים או עשויים להימצא מיטלטלין של החייב הניתנים לעיקול, ובלבד שהעיקול ייעשה בנוכחות עד אחד לפחות ולא לפני שעברו 48 שעות ממועד המצאת הדרישה לחייב או 8 ימים מיום שנשלחה לו בדואר רשום, לפי הענין;

(2)   בכפוף להוראות תקנה 22, לפרוץ לחצרים שבהחזקתו של החייב ולפתוח או להורות לפתוח מקום, מבנה וכלי כאמור בפסקה (1) ובלבד שעברו 48 שעות ממועד המצאת האזהרה לחייב או 8 ימים מיום שנשלחה לו בדואר רשום, לפי הענין.

     (ב)  הוראות תקנת משנה (א) בדבר מתן דרישה או אזהרה (להלן - הודעה) לפי הענין, לא יחולו אם הממונה על הגביה סבור שמתן הודעה עלול לסכל את העיקול והוא התיר את הכניסה ללא הודעה.

5.    הודעה על כוונה להיכנס לחצרים שאינם מוחזקים בידי החייב, כדי לעקל מטלטלין השייכים לחייב, תהא ערוכה לפי טופס 4 שבתוספת.

6.    (א)  גובה המס יערוך דין וחשבון על הטלת העיקול; דין וחשבון כזה יהא ערוך לפי טופס 5 שבתוספת.

     (ב)  העתק מדין וחשבון העיקול יימסר לחייב או לבן משפחתו הבוגר הגר עמו, ובהעדרם ישאיר גובה המס העתק מהדין וחשבון במקום נראה לעין במקום שבו בוצע העיקול.

7.    (א)  היו המעוקלים מזומנים, יתן גובה המס קבלה רשמית על הסכום שעוקל והוצא מרשותו של החייב.

     (ב)  היו המעוקלים ניירות ערך או שטרות, יציין גובה המס בדין וחשבון את סוגם, מספרם הסידורי או שם החותם והערך הנקוב בהם, ויפקידם בבנק או במקום בטוח אחר שקבע לכך הממונה על הגביה.

8.    (א)  גובה המס רשאי להשאיר את המעוקלים במקום הימצאם לאחר שהודיע, לחייב או לבן משפחתו הבוגר הגר עמו או לכל מי שהיה נוכח בעת העיקול, על חובתו של החייב לשמור עליהם ולמסרם לידי מי שהוסמך לקבלם לידיו.

       (ב)  גובה המס רשאי להוציא את המעוקלים ממקום הימצאם, ולאחר שהוצאו יחסינם במקום בטוח.

9.    עוקלו מיטלטלין, רשאי גובה המס להיכנס בכל עת לחצרים שבהם נמצאים המעוקלים כדי לבדקם.

10.   נשאו הנכסים המעוקלים ריבית או פירות אחרים, יהיו גם הם מעוקלים, בתוקף אותו צו עיקול.

11.   (א)  עבר המועד שקבע פקיד הגביה מיום הטלת העיקול ולא שילם החייב את הסכום המגיע ממנו, רשאי פקיד הגביה ליתן צו למכירת המעוקלים, ואם היו המעוקלים פסידים רשאי פקיד הגביה לצוות על מכירתם מיד לאחר העיקול.

        (ב)  צו למכירת מעוקלים יהא ערוך לפי טופס 6 שבתוספת.

        (ג)   הודעה על הצו למכירת המעוקלים כאמור בתקנת משנה (א) תישלח לחייב על ידי גובה המס או מי שהסמיך הממונה על הגביה ותהא ערוכה לפי טופס 7 שבתוספת.

12.   המעוקלים יימכרו במכירה פומבית זולת אם הורה פקיד הגביה על מכירה בדרך אחרת.

13.   (א)  לפחות שבעה ימים לפני המכירה הפומבית יפרסם פקיד הגביה הודעה ובה יפורטו שם בעל המיטלטלין העומדים למכירה, תיאורם והמקום והזמן שנקבע למכירה הפומבית.

        (ב)  ההודעה תפורסם על לוח מודעות במקום קיומה של המכירה.

        (ג)   הממונה על הגביה רשאי להורות על פרסום ההודעה כאמור בעתון או בכל דרך אחרת, בנוסף להודעה כאמור בתקנת משנה (ב) או במקומה.

14.   (א)  המכירה הפומבית תיערך על ידי פקיד הגביה או על ידי אדם אחר מטעמו (להלן - ממונה על המכירה), במקום ובמועד שנקבעו בהודעת המכירה.

       (ב)  נערכה המכירה הפומבית על ידי ממונה על המכירה שאינו עובד מדינה, יקבל שכר בשיעור של עד 10% מהסכום שיתקבל ממכירת המיטלטלין, כפי שיקבע הממונה על הגביה דרך כלל, למקרה מסויים או לסוג של מקרים.

         (ג)   לפחות 48 שעות לפני מועד המכירה ישום פקיד הגביה או מי שהוא הסמיך לכך את המיטלטלין המוצעים למכירה, ורשאי הוא לשם כך להיעזר בשמאי.

         (ד)  במעמד המכירה יכריז הממונה על המכירה על מחיר המיטלטלין לפי השומה ויציעם למכירה, כל נכס בנפרד או כל הנכסים, כולם או מקצתם בסכום אחד.

       (ה)   המיטלטלין יימכרו למרבה במחיר, ובלבד שהמחיר המוצע לא יהא פחות ממחיר השומה; משהוכרז קונה במכירה הפומבית, ישלם מיד את המחיר, במזומנים או בשיק בנקאי, והמיטלטלין יימסרו לידיו.

          (ו)   מסים, אגרות ותשלומי חובה אחרים מכוח כל דין החלים על פעולות העברת הבעלות על הנכס הנמכר או הנובעים ממנה וכן שכר הממונה על המכירה, יחולו על הקונה במכירה פומבית.

15.   היתה ההצעה הגבוהה ביותר למטה ממחיר השומה, יופסקו הליכי המכירה והנכס ישום מחדש.

16.   היו המיטלטלין נכסים שערכם קבוע בשוק, לרבות ניירות ערך, רשאי הממונה על הגביה, במקום המכירה הפומבית, להורות על מכירתם לפי ערכם בשוק.

17.   פקיד הגביה או מי שהוא הסמיך לכך יערוך דין וחשבון על המכירה ובו יפרט את שם החייב, תיאור המיטלטלין שעמדו למכירה, מחירם לפי השומה, המחיר ששולם בעדם, ושם הקונה ומענו.

18.   (א)  היו המעוקלים נכסים שמתנהל לגביהם רישום על פי דין, רשאי גובה המס לשלוח הודעה לממונה על הרישום בדבר העיקול.

       (ב)  נמכרו נכסים שמתנהל לגביהם רישום כאמור בתקנת משנה (א), יודיע הממונה על הגביה על כך לממונה על הרישום לשם העברת הבעלות על הנכסים מהחייב לקונה.

19.   הקונה מיטלטלין במכירה פומבית יקבל על כך אישור מאת פקיד הגביה או מטעמו, שבו יפורטו המיטלטלין שנמכרו, מחירם, תאריך המכירה, מועד מסירתם להחזקתו של הקונה ושם הקונה.

20.   (א)  מכר הממונה על המכירה מהמעוקלים כמות המספיקה לתשלום החוב המגיע מהחייב, לרבות ההוצאות בקשר לגביית החוב, יפסיק את המכירה, ויחזיר את יתרת המעוקלים או עודף דמי המכירה לחייב.

       (ב)  רשאי פקיד הגביה לשוב ולהורות על עיקול מיטלטלין נוספים של החייב, אם ראה לעשות כן בנסיבות המקרה, אף אם נותרו מיטלטלין מעוקלים שטרם נמכרו.

21.   לא נפרעו, מתוך דמי מכירת המעוקלים או בדרך אחרת, מלוא החוב של החייב והוצאות שהוצאו בקשר עם גביית החוב, רשאי פקיד הגביה להמשיך בהליכי הוצאה לפועל עד לפרעון החוב וההוצאות.

22.   (א)  כתב הרשאה, על פי סעיף 5(4) לפקודה, לשימוש בכוח ופריצה, יהא ערוך לפי טופס 8 שבתוספת.

       (ב)  גובה המס שהורשה לפי תקנת משנה (א) יהא רשאי להתגבר על כל התנגדות ולפרוץ למבנים או לחצרים שבהחזקתו של החייב וכן לפתוח בכוח חפצים או כלים נעולים, אף בהעדרו של החייב.

        (ג)   פרץ גובה המס מבנים, ידאג לאחר מכן לסגירתם לפי הצורך.

        (ד)  פריצה כאמור בתקנת משנה (ב) תבוצע בשעות היום, ובנוכחות שוטר.

23.   צו לעיקול נכסים של החייב הנמצאים בידי צד שלישי יהא ערוך לפי טופס 9 שבתוספת.

24.   צד שלישי שהומצא לו צו עיקול כאמור בתקנה 23 יגיש לפקיד הגביה, תוך עשרה ימים, תשובה כנדרש לפי סעיף 7א(1) או (2) לפקודה, לפי הענין; התשובה תינתן בטופס המצורף לצו העיקול כמפורט בתקנה 23.

25.   החליט הממונה על הגביה, על פי סמכותו לפי סעיף 7א(3) לפקודה, להזמין את הצד השלישי לחקירה, ישלח לו הזמנה לפי טופס 12 שבתוספת, ויחולו הוראות סעיפים 9 עד 11 לחוק ועדות חקירה, תשכ"ט- 1968.

26.   בקשה מאת הצד השלישי לתשלום דמי החסנה והוצאות אחרות שהוציא בשמירת הנכסים המעוקלים ומסירתם לפקיד הגביה יש להגיש לממונה על הגביה, בצירוף חשבונות וקבלות; הממונה על הגביה ישקול את הבקשה ואם הוכח להנחת דעתו כי הצד השלישי עמד בהוצאות כאמור עקב צו העיקול ישלם את ההוצאות הסבירות בנסיבות המקרה.

27.   ההודעה לחייב על כוונת הממונה על הגביה למכור את נכסי המקרקעין שלו וכן בדבר זכותו לברור נכס מקרקעין, מבין שאר נכסיו שיוצאו למכירה, תהא ערוכה לפי טופס 13 שבתוספת.

28.  (א)  כתב הרשאה של הממונה על הגביה, על פי סעיף 8 לפקודה, למכור מקרקעין של החייב, יהא ערוך לפי טופס 14 שבתוספת.

       (ב)  נתן הממונה על הגביה הרשאה למכירת המקרקעין של החייב, כאמור, יימכרו באמצעות לשכות ההוצאה לפועל בהליכים הקבועים במכירת מקרקעין על פי חוק ההוצאה לפועל, תשכ"ז- 1967, בשינויים המחוייבים.

29.  (א)  הרשאה לרשום בפנקסי רישום המקרקעין נכס מקרקעין שלא ניתן למכרו במכירה פומבית, על שם הממשלה, תהא ערוכה לפי טופס 15 שבתוספת.

     (ב)   אם הוחכרו המקרקעין, כאמור בסעיף 9(3) לפקודה, ייזקפו דמי החכירה לחשבון ההוצאות שהוצאו על פעולות הוצאה לפועל וההוצאות הקשורות ברישום הנכס על שם הממשלה, והיתרה, אם היתה - לחשבון הסכום המגיע מחייב.

30.   בקשה לפי סעיף 10 לפקודה לשופט בית משפט שלום, למתן צו המזמין את החייב לשם תשלום החוב המגיע ממנו, תהא ערוכה לפי טופס 16 שבתוספת.

31.   הוראה על פי סעיף 11א(2) לפקודה אל רשם המקרקעין לרשום הערת שיעבוד על מקרקעי החייב, תהא ערוכה לפי טופס 17 שבתוספת.

 32.   תקנות מסים (גביה) - בטלות.

33.   תחילתן של תקנות אלה ביום החמישה עשר לאחר פרסומן.

34.   לתקנות אלה ייקרא "תקנות המסים (גביה), תשל"ד- 1974".

 

תוספת

טופס 1

תקנה 1

לכבוד

…………………………………             

…………………………………  מס' זהות/תיק ………………………

…………………………………  גוש וחלקה …………………………

 

נכבדי,

דרישה לתשלום מס על פי סעיף 4 לפקודת המסים (גביה)

_______________________________________________

      סוג המס   שנת המס         סעיף שומה      הסכום          קנס/ריבית         ס"ה        

 

 

_______________________________________________

סה"כ__________________________

הנך נדרש לשלם מיד עם קבלת דרישה זו את חובך כמפורט לעיל.

אם לא תמלא אחר דרישה זאת, יינקטו נגדך הליכי גביה בהתאם לפקודת המסים (גביה).

                                                    בכבוד רב

……………………                              ……………………

   תאריך                                                 חתימה   

 

הערות:    1. לסיכומים המפורטים לעיל יווספו קנס/ריבית לתקופה מעריכת החשבון ועד לסילוק החוב.

           2. לפי סעיף 12ב לפקודת המסים (גביה), תיראה הודעה זו כאילו הומצאה כדין אם הונחה במקום מגוריך או במקום עסקך או נשלחה על שמך בדואר.

 

טופס 2

תקנה 2

שם החייב

……………………             

……………………          מס' זהות/תיק ………………………

……………………         גוש וחלקה …………………………

 

נכבדי,

כתב הרשאה לתפוס ולמכור מיטלטלין על פי סעיף 4

לפקודת המסים (גביה)

_______________________________________________

      סוג המס   שנת המס         סעיף שומה      הסכום          קנס/ריבית           ס"ה           

 

 

_______________________________________________

סה"כ__________________________

 

אל ……………………, גובה המס.

בתוקף סמכותי לפי סעיף 4 לפקודת המסים (גביה) הנני מצווה -

עליך לדרוש מאת החייב אשר שמו נקוב בטופס זה את הפרעון המיידי של הסכומים המגיעים ממנו על חשבון המסים, כמפורט לעיל.

אם לא שולמו המסים האלה, הנך מורשה לגבות את המס המגיע בדרך של תפיסת המיטלטלין של החייב במס ומכירתם.

 

……………………                       ……………………                                

               תאריך                                  פקיד הגביה

 

 

 

טופס 3

תקנה 3

לכבוד

……………………             

……………………            מס' זהות/תיק ……………………

……………………          גוש וחלקה …………………………

נכבדי,

דרישה לתשלום מס על פי סעיפים 4 ו- 5 לפקודת המסים (גביה)

 

_______________________________________________

      סוג המס   שנת המס         סעיף שומה      הסכום          קנס/ריבית           ס"ה           

 

 

_______________________________________________

סה"כ__________________________            

בכתב הרשאה על פי סעיף 4 לפקודת המסים (גביה) נצטוויתי לדרוש ממך לשלם מיד את חובך כמפורט בהודעה זו, ואם לא תמלא אחר דרישתי -  לתפוס ולמכור את נכסי המיטלטלין שלך.

הנני להודיעך כי אם לא תמלא דרישה זו יעוקלו מטלטליך.

הנך מוזהר בזה כי תחוייב בהוצאות העיקול, ההובלה, וההחסנה שייגרמו עקב תפיסת המיטלטלין ומכירתם.

                                   בכבוד רב

…………………….            …………………….……

   תאריך                               גובה המס  

טופס 3א

           תקנה 3א

מדינת- ישראל/האוצר

אגף מס הכנסה ומס רכוש

         פקיד שומה

…………………….

מס' זהות/תיק

…………………….

מס' הרשאה פנימי

 

לכבוד

…………………….…………………….

…………………….…………………….

…………………….…………………….

הודעה על ביצוע פעולה בכוח

ביום ………………… בקרתי בחצריך לשם הוצאה לפועל של כתב הרשאה

מיום …………………….……………………. ומאחר ש-

ח         מצאתי שחצריך סגורים

ח         נתקלתי בהתנגדות לפעולה חוקית

ח         הזהרתיך

הנני להודיעך,

כי אם לא תשלם מיד במשרדנו את חובך בסך ……………………… שקלים

בהתאם לדרישה לתשלום שנשלחה אליך, אהיה נאלץ לבקש הרשאה לשימוש בכוח ולפריצה בהתאם לסעיף 5(4) לפקודת המסים (גביה).

צו פריצה יופעל נגדך ללא הודעה נוספת.

במידה ושילמת חובך, גש מיד למשרד בו מתנהל תיקך לשם ביטול הפעולות נגדך.

 

…………………                                                …………………

         תאריך                                                          גובה המס

טופס 4

           תקנה 5

לכבוד

……………………………………

……………………………………

……………………………………

 

 

 

נכבדי,

הודעה על כתב הרשאה ועל כוונה להיכנס לחצרים שאינם מוחזקים

בידי החייב, על פי סעיף 5(1)(ב) לפקודת המסים (גביה)

הנני להודיעך כי נצטוויתי לעקל מטלטליו של החייב:

_______________________________________________

 

_______________________________________________

                 השם                   מס' זהות                                  המען............................

לפי מיטב ידיעתי מצויים בחצרים המוחזקים בידיך מיטלטלין השייכים לחייב הנ"ל.

הנני להודיעך על כוונתי להיכנס לחצריך ולעקל מיטלטלין אלו.

 בכבוד רב

…………………                                                        …………………

   תאריך                                                                  גובה המס  

 

טופס 5

תקנה 6

דו"ח על עיקול מיטלטלין

אני החתום מטה, גובה המס …………………………… בתוקף כתב הרשאה

עפ"י סעיף 4 לפקודת המסים (גביה) מאת פקיד הגביה מיום ………………

………………… לתפוס ולמכור מיטלטלין, באתי היום, ………………, אל:

_______________________________________________

            שם                 מס' זהות           מקום הימצא המיטלטלין..........................

 

_______________________________________________

אשר לא נענה לדרישה שהומצאה לו ולא שילם את הסכום הנקוב בטופס הדרישה.

בשעת ביצוע העיקול היו נוכחים:

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

(השם)                                                     (מספר הזהות)      

ח        עיקלתי את המיטלטלין דלקמן:

 

  מס'

  סד'             תיאור המיטלטלין           הכמות                   הערות...............................

 

 

ח             ביצעתי את עיקול המיטלטלין דלעיל תוך שימוש בכתב הרשאה לפריצה לביתו או לרשותו של חייב שניתנה מאת הממונה על הגביה ביום …………………………………...  בתוקף סמכותו על פי סעיף

5(4) לפקודת המסים (גביה).

 

…………………  …………………  …………………  …………………

       תאריך           שוטר             גובה המס            גובה המס

 


ח         המעוקלים הנ"ל הושארו במקום הימצאם על חשבונו ועל אחריותו של החייב, לאחר שהוזהר החייב או כל מי שהיה נוכח בעת העיקול כי מחובת החייב לשמור עליהם ולמסרם לידי גובה המס לכשיידרש לכך.

מאשר בזה קבלת המעוקלים המפורטים לעיל בכפוף לאמור בפקודת המסים (גביה).

הובא לתשומת לב החייב כי אם תוך ………………...  ימים (כפי שקבע פקיד

הגביה) מהיום לא ישולם החוב המגיע ממנו שבשלו הוטל העיקול, יימכרו המעוקלים הנ"ל.

                                                                                     ………………………

                                                                                                  חתימת החייב

טופס 6

תקנה 11

החייב

……………………………………

……………………………………

……………………………………

צו למכירת מיטלטלין מעוקלים

אל ……………………………………

בתוקף סמכותי על פי תקנה 13(א) לתקנות המסים (גביה), הריני מצווה בזה למכור את המיטלטלין שעוקלו ביום ………………………… מאחר שהחייב

ששמו נקוב לעיל לא שילם את הסכום המגיע ממנו.

 

המכירה תתקיים במחסן ההוצאה לפועל ב……  ביום ……… בשעה ………

 

…………………………………………

               תאריך             פקיד הגביה

 

לשימוש המשרד:

ח         החוב טרם הוסדר. למכור את המעוקלים.

ח         לעכב מכירת המעוקלים.

ח         לדחות המכירה ליום .

 

…………………………………………

               תאריך                חתימה

טופס 7

תקנה 11(ג)

לכבוד

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

נכבדי,

הודעה על מתן צו למכירת מיטלטלין מעוקלים

הריני להודיעך כי מאחר ולא שילמת את הסכום המגיע ממך כפי שנדרשת, נצטוויתי למכור את המיטלטלין שעוקלו ביום            ……………………

המכירה תתקיים במחסן ההוצאה לפועל ב ............ ……………………

ביום    …………………… בשעה ............. …………………….

בדמי המכירה שיתקבלו יכוסו, מלבד הסכום המגיע ממך, הוצאות העיקול, ההובלה, דמי ההחסנה וכו'.

בכבוד רב,

…………………………………………

               תאריך                   חתימה

העתק:

1.

2.

3.

 

טופס 8

           תקנה 22

מדינת ישראל/האוצר

אגף מס הכנסה ומס רכוש

                   פקיד שומה ………………………………………

…………………….

מס' זהות/תיק

……………………

מס' הרשאה פנימי

כתב הרשאה לפרוץ לביתו או לרשותו של חייב

לפי סעיף 5(4) לפקודת המסים (גביה)

אל ……………………………… גובה המס

בתוקף סמכותי לפי סעיף 5(4) לפקודת המסים (גביה), אני מרשה ומצווה אותך בזה, אם הנך נטול יכולת להכנס לביתו או לרשותו של החייב:

……………………………………מען ……..………………………

שם החייב …………………………………… עסק …………………

להוציא לפועל את כתב ההרשאה לתפוס ולמכור מטלטלין שהומצא ע"י פקיד הגביה ביום ………………………… ולהשתמש בכוח לפרוץ למקום.

 

תאריך ………………………………………………………

                                                                                               הממונה על הגביה

_______________________________________________

פעולות הגובה

א.        ביקרתי ביום …………………………  ולהלן הערותי ………………

ב.        ביקרתי ביום ………………………… ולהלן הערותי ………………

ג.        ביקרתי ביום ………………………… ולהלן הערותי ………………

 

 

 

טופס 9

           תקנה (23)

מדינת ישראל

                                                                               …………………………

                                                                                               שם המשרד ומענו

           (במקרה של אי מסירה נא להחזיר למשרד מס הכנסה ומס רכוש)

צו עיקול נכסי חייב הנמצאים בידי צד שלישי

על פי סעיפים 7 עד 7ב לפקודת המסים (גביה)

לכבוד

…………………………     

…………………………     

…………………………     

1.    פקודת המסים (גביה) מאפשרת לעקל נכסי חייב הנמצאים בידי צד ג'.

2.    פרטי החייב: …………………………       …………………………

                          שם החייב                              מס' זהות

…………………………………………………………………………………

                                                            מען

3.     הנכסים המעוקלים הם הנכסים המפורטים להלן לרבות נכסים אשר יגיעו לידיך תוך 3 חדשים מיום המצאת צו זה, או עד לביטולו, לפי המוקדם:

           א.    כספים בחשבונות החייב המתנהלים אצלך;

           ב.    כספים ונכסים אחרים של החייב המופקדים אצלך (בכספת, ניירות ערך, תכניות חסכון וכיוצא באלה);

           ג.    חובות כספיים המגיעים ממך לחייב;

           ד.    נכסים אחרים של החייב המצויים ברשותך או המגיעים ממך לחייב.

הגדרת "נכס" לפי סעיף 2 לפקודת המסים (גביה): לרבות זכות קיימת או עתידית.

4.  הנך מתבקש בזה:

           א.    אם הנכסים הם כסף (לרבות תכניות חסכון), ניירות ערך וכיוצא באלה - להעבירם למשרדנו תוך 48 שעות מיום קבלת צו זה או 48 שעות מיום קבלתם לפי המאוחר;

           ב.    אם הנכסים הם כסף כאמור בפסקה א', שעל פי דין לא ניתן להעבירו - להודיע לנו על גבי טופס תשובה לצו העיקול שבנספח את פירוט הכספים ואת הדין המונע העברתם;

          ג.   אם המעוקל הוא נכס המשותף לחייב ולאחר בחלקים מסויימים - יחול העיקול על חלקו של החייב בלבד, ואם המעוקל הוא נכס המשותף לחייב ולאחר בחלקים בלתי מסויימים, יראו את הנכס כשייך להם בחלקים שווים, ועליך להעביר למשרדנו את חלקו של החייב;

          ד.    אם המעוקל הוא נכס השייך לחייב ולקרובו, כהגדרתו בסעיף 7(3) לפקודה המצוטטת להלן, בחלקים בלתי מסויימים, לא תיעשה כל פעולה במחצית הנכס המעוקל שרואים אותו כחלקו של הקרוב במשך 21 ימים מיום קבלת צו זה, אלא אם כן בוטל הצו לפני כן.

הגדרת "קרוב" לפי סעיף 7(3) לפקודה:

                         ""קרוב" לענין סעיף זה - בן זוג, אח, אחות, הורה, הורי הורה, צאצא וצאצאי בן הזוג, בן זוגו של כל אחד מאלה וכן תאגיד שיש בו לסרבן אחת מאלה:

(א)   51% לפחות מהון המניות שהוצא או מכוח ההצבעה;

(ב)   זכות להחזיק ב- 51% לפחות מהון המניות שהוצא או מכוח ההצבעה או בזכות לרכשה;

(ג)    זכות לקבל 51% לפחות מהרווחים;

(ד)    זכות למנות מנהל.

           ה.    אם הנכסים הם אחרים - להודיע לנו על גבי טופס תשובה לצו העיקול המצורף בזה את פירוט הנכסים.

5.    את הנכסים המעוקלים אין להעביר או למכור, או למסור לכל גורם אחר, פרט למעקל.

…………………………                 …………………………                        

               תאריך                                                                            פקיד הגביה

לתשומת לבך,

1)        סעיפים 7א ו- 7ב לפקודת המסים (גביה) מטילים אחריות אישית בגין אי הגשת הודעה לפי טופס זה, הגשת הודעה בלתי שלמה או בלתי נכונה, או מסירת נכס מהנכסים המעוקלים שלא כדין.

           מסירת נכס מהנכסים המעוקלים שלא למעקל מאפשרת לחייב את המוסר בתשלום החוב הנקוב לעיל.

2)        על פי תקנה 24 לתקנות המסים (גביה) יש להשיב לצו זה רק באמצעות הנספח המצורף בזה.

3)        אם כספי החייב בידך הם בבחינת שכר עבודה המגיע לו - עליך להעביר את הכספים, למעט הסכומים שאינם ניתנים לעיקול כאמור בסעיף 8(א) לחוק הגנת השכר, תשי"ח- 1958.

נספח

מדינת ישראל

 

אל משרד אגף מס הכנסה ומס רכוש                       …………………………

                                                                    מספר תיק

…………………………                              …………………………

   מען המשרד                                         תאריך שיגור הצו

תשובה לצו עיקול

על פי סעיפים -7 7ב' לפקודת המסים (גביה) וטופס 9 לתוספת לתקנות המסים (גביה), תשל"ד- 1974 טופס 499 (מקודם 9309)

 

…………………………………………………………………………………

                                             תשובה זו יש למלא ולהחזיר לשולח

 

 


כנדרש בצו העיקול על נכסי החייב:

…………………………………………………………………………………

                                              (השם והמען של החייב)

 

[]*          שלחתי לכם שיק מס' ……………..…על סך של …….…..… ש"ח.

[]*          הנני מצרף בזה/שלחתי לכם * נכסים אחרים בחשבון החייב/ניירות

              ערך כמפורט להלן על סך …………………………ש"ח.

 

1.         סכום של ………………………בתאריך ……………………… 

2.         סכום של …………………………בתאריך ………………………

3.         סכום של …………………………בתאריך ………………………

[]        הנני להודיעך כי לחייב הנ"ל יגיע:

1.        סכום של ………………………… בתאריך …………………………

2.        סכום של ………………………… בתאריך …………………………

3.        סכום של ………………………… בתאריך …………………………

4.        נכסים אחרים בסכום של ……………… ש"ח בתאריך ………………

** אותם אעביר למשרדכם תוך 48 שעות מיום קבלתם.

[]        הנני להודיעך כי בעת קבלת הצו לא נמצאו בידי כספים או נכסים אחרים השייכים לחייב הנ"ל.

[]        רשמתי לפני כי אם תוך 3 חודשים מעת קבלת הצו יגיעו לידי נכסים של החייב אפעל לגביהם כנדרש בצו.

[]        אין בידי ולפי מיטב ידיעתי לא יגיעו לידי, תוך שלושת החודשים הקרובים, כספים או נכסים השייכים לחייב הנ"ל.

[]        הנני להודיעך כי בעת קבלת הצו נמצאים בידי נכסים המפורטים להלן של החייב שלא הועברו אליך ולא ניתן להעבירם על פי כל דין:

                                                                            המועד שבו ניתן

                            הדין שלפיו לא ניתן                       יהיה להעביר

הנכס                       להעביר את הנכס                      את הנכס................................

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

 

…………………………                                  …………………………

               תאריך                                                                  חתימה וחותמת מקבל הצו

* מחק את הבלתי מתאים.

טופס 10

           (בוטל)

 

טופס 11

           (בוטל)

טופס 12

           (תקנה 25)

לכבוד

……………………………………………………

……………………………………………………

 

נכבדי,

הזמנה לחקירה על פי סעיף 7א(3) לפקודת המסים (גביה)

בתוקף סמכותי לפי סעיף 7א(3) לפקודת המסים (גביה) הנך נדרש בזה להתייצב במשרדי …… ביום ……… בשעה ……… כדי להיחקר בקשר לצו

העיקול שהומצא לך בשל חובו של החייב …………… מס' זהות …………

מען: …………………………………………………………………………

ברצוני להפנות את תשומת לבך כי על הזמנה זו חלים סעיפים 9 עד 11 לחוק ועדות חקירה, תשכ"ט- 1968, ואי היענות לה תגרור בעקבותיה את הענשים הקבועים בחוק, לרבות כפיית התייצבותך על פי ההזמנה.

                                                                                                   בכבוד רב,

  ………………          ………………

               תאריך                                                                       הממונה על הגביה

טופס 13

(תקנה 27)

לכבוד

………………………………………………

נכבדי,

הודעה על מכירת נכסי מקרקעין וזכותו של החייב לברור הנכס שיימכר

בתוקף סמכותי על פי פקודת המסים (גביה) הנני להודיעך כי יש בדעתי לפנות אל ראש ההוצאה לפועל ולבקשו לפתוח בהליכי הוצאה לפועל לשם מכירת נכסי המקרקעין הרשומים מטה לכיסוי חובך ל………………………

בסך ……………………………… לירות;              

 

____________________________________________________

      מס'           גוש           חלקה        תת חלקה            החלק העומד למכירה          

 

           

עפ"י סעיף 8(3) לפקודה הנ"ל, הרשות בידך להודיעני כי בחרת בנכס מקרקעין אחר שיוצא למכירה במקום הנכס(ים) דלעיל.

תשומת לבך מופנית לכך כי זכות הבחירה שלך מותנית בכך ששוויו של הנכס שיימכר יהיה בו כדי תשלום המס המגיע ממך.

אם תוך 14 יום מתאריך הודעה זו לא תודיע כאמור לעיל, אעמיד למכירה נכס מהנכסים דלעיל לפי בחירתי.

                                                                                                   בכבוד רב

  ………………          ………………

               תאריך                                                                       הממונה על הגביה

טופס 14

תקנה 28

כתב הרשאה למכור נכסי מקרקעין

על פי סעיף 8 לפקודת המסים (גביה)

אל:     כב' ראש ההוצאה לפועל ב………………    

בקשה לביצוע מכירת מקרקעין

בתוקף סמכותי על פי סעיף 8 לפקודת המסים (גביה), לאחר שנוכחתי כי החייב:

…………………………………………………………………………………

                השם                                     המען                                  מס' זהות

חייב למדינת ישראל ע"י פקיד השומה/הממונה על מס רכוש/………………

………………* סך של ……………… ל"י עבור ……………, ושבבעלותו

נכסי מקרקעין הניתנים למכירה.

אבקש מכב' ליתן צו למכירת הנכסים המפורטים להלן בהליכים הקבועים בחוק ההוצאה לפועל, תשכ"ח- :1968

_______________________________________________

   מס'     גוש      חלקה      תת חלקה    חלקו בנכס        תאור הנכס................................

                

 

* אם החוב הוא לטובת רשות אחרת שלגביה הוחלה פקודת המסים (גביה), מחק את המיותר והוסף את שמה.

 

ח         למימוש שעבוד ראשון על פי סעיף 11א(1) לפקודת המסים (גביה).

ח         למימוש שעבוד שהוטל על פי סעיף 11א(2) לפקודת המסים (גביה), ונרשמה בפנקס המקרקעין ביום …………………… הערה על שעבוד

           כמוכח בנספח רישום מקרקעין המצורף בזה.

ח         למימוש חובו של החייב.

……………………  ……………………         ……………………

               תאריך                                   חותמת                           הממונה על הגביה

 

טופס 15

כתב הרשאה להעברת נכסי מקרקעין על שם הממשלה

על פי סעיף 9 לפקודת המסים (גביה)

אל:     רשם המקרקעין

לשכת רישום מקרקעין ב ……………………     

הואיל והנכסים המפורטים מטה והשייכים לחייב:

_______________________________________________

 השם                מס' זהות                מען........................................

 

_______________________________________________

הוצעו למכירה לכיסוי חוב ל…………  בסך …………… לירות המגיע ממנו,

אלא שאי- אפשר למכור אותם במכירה פומבית;

הנך מתבקש בזה להעביר על פי סעיף 9(1) לפקודת המסים (גביה), על שם המדינה, בשווי שיקבע שמאי שימונה על ידיך, את הנכסים כדלהלן:

_______________________________________________

מס'        גוש       חלקה     תת חלקה         חלקו בנכס         תאור הנכס...................................

_______________________________________________

_______________________________________________

                 

…………………………………………

               תאריך                                                                       הממונה על הגביה

 

טופס 16

תקנה 30

בקשה לשופט בית משפט שלום

על פי סעיף 10 לפקודת המסים (גביה)

אל: כב' שופט בית משפט השלום ב……………………

בתוקף סמכותי לפי סעיף 10(1) לפקודת המסים (גביה), הנני מבקש את כב' לצוות על החייב ………… מס' זהות ………… מרח' …………, לשלם מיד

את סכום החוב בסך ……………… לירות ל- …………………, המגיע ממנו

ושלא נפרע עדיין, או לשלם את הסכום הנ"ל בשיעורים כפי שיקבע כב'.

בקשתי זו הובאה אל כב' לאחר שהתמלאו תנאי הסעיף הנ"ל בקשר לסמכותי לפנות על כבודו.

 

…………………………………………

               תאריך                                                                             גובה המס

 

 

טופס 17

תקנה 31

אל:

רשם המקרקעין

לשכת רישום מקרקעין ב …………………………………………

הנדון: רישום הערה על שעבוד בפנקס המקרקעין

בתוקף סמכותי על פי סעיף 11א(2) לפקודת המסים (גביה) הנני מבקש לרשום הערה על שעבוד המקרקעין בגוש …………… חלקה ………………

הרשומים על שם החייב:

_______________________________________________

שם       מס' זהות       המען...........................................................

 

 

לשם אכיפת הגביה של החוב ל………… בסך………… לירות המגיע ממנו.

נא לאשר ביצוע הרישום.

 

…………………………………………

               תאריך                                                                             גובה המס

 

 

י"ט בטבת תשל"ד (13 בינואר 1974)                       פנחס ספיר

                                                                                                   שר האוצר

 

לראש העמוד