גיל נדל משרד עורכי דין

 

חוק לפיקוח על יצוא של בעלי חיים ושל תוצרת מן החי, תשי"ז–1957

 
עוד בנושא
פקודת המכס (נוסח חדש)
חוק סוכני המכס, תשכ"ה - 1964
תקנות המכס, תשכ"ו-1965
תקנות המכס (הערכת טובין), תשל"א–1970
עוד בנושא
צו המכס (הישבון על טובין ששימשו לייצור מוצרים ליצוא), תשכ"ט–1968
צו המכס (הישבון על טובין ששימשו לייצור מוצרים שיבואם פטור ממכס), תשל"ג–1972
תקנות הטיס (מקומות כניסה ויציאה בישראל), תשכ"ח–1968
כללי המכס (חישוב מחיר הנקוב במטבע חוץ), תשמ"ט–1989
צו המכס (רשימון על יבוא טובין המסתווגים בפרט מותנה), תשל"ג–1973
צו המכס (הטפסים הדרושים לביצוע הפקודה), תשכ"ט–1968
חוק כלי היריה, תש"ט-1949
חוק לפיקוח על יצוא הצמח ומוצריו, תשי"ד-1954
תקנות לפיקוח על ייצוא הצמח ומוצריו, תשל"ט-1979
תקנות המכס (חישוב ערכם של טובין שיובאו לשימוש עצמי), תשס"ז-2006
תקנות הפיקוח על יצוא הצמח ומוצריו (אתרוגים), תשל"ד–1974
חוק הגנת הצומח, תשט"ז–1956
תקנות הגנת הצומח (יבוא צמחים), תשל"א-1970
תקנות מחלות בעלי חיים (יבוא ויצוא של מוצרים מבעלי חיים), תשמ"ח–1988
חוק העתיקות, תשל"ח-1978
פקודת הרוקחים [נוסח חדש], תשמ"א-1981
תקנות הרוקחים (תכשירים), תשמ"ו-1986
פקודת הנמלים [נוסח חדש], תשל"א-1971
תקנות הנמלים, תשל"א-1971
תקנות הסמים המסוכנים, תש"ם-1979
חוק מס קניה (טובין ושירותים), תשי"ב-1952
תקנות מס קניה (טובין), תשי"ג-1953
צו מס קניה (הטלת כפל מס), תשמ"ו- 1986
תקנות מס קניה (קביעת מועד חיוב במס), תשמ"ד- 1984
תקנות מס קניה (חישוב מחיר שירות ומועד תשלום המס), תשכ"ה–1965
תקנות מס קניה (ערך טובין שיבא יבואן בהסדר), תשנ"א- 1990
תקנות מס ערך מוסף ומס קניה (סדרי הדין בערעור), תשל"ו–1976
תקנות מס קניה (רישומים ומסמכים), תשכ"ט–1969
צו מס קניה (פטור), תשל"ו-1975
חוק מס הבולים על מסמכים, תשכ"א-1961
חוק הספנות (כלי שיט), תש"ך-1960
פקודת הטבק [נוסח חדש]
תקנות הטבק, תש"ם–1979
פקודת המשקאות המשכרים (ייצור ומכירה) [נוסח חדש]
תקנות המשקאות המשכרים
פקודת הכהילים המפוגלים [נוסח חדש]
תקנות הכהילים המפוגלים
תקנות הכהילים המפוגלים (פטור), תשכ"א- 1961
פקודת המלט
תקנות המלט, תשכ"ו–1966
חוק הבלו על דלק, תשי"ח-1958
תקנות הבלו על דלק, תש"ך-1960
פקודת המסים (גביה)
תקנות המסים (גביה), תשל"ד- 1974
חוק מסים עקיפים (מס ששולם ביתר או בחסר), תשכ"ח–1968
חוק קיזוז מסים, תש"ם–1980
תקנות קיזוז מסים, תשמ"א–1980
חוק המסים (קנס פיגורים), תשמ"א–1980
עוד בנושא

1.    ראה שר החקלאות צורך להטיל פיקוח על יצואם של בעלי חיים, חלקיהם או תנובתם, של שימורי בעלי חיים או של מוצרים המופקים מבעלי חיים, כדי להבטיח כי מצרכים אלה יוכשרו להתחרות בשווקי חוץ לארץ, רשאי הוא, בהודעה ברשומות, להכריז על כל סוג ממצרכים אלה כי הם תוצרת מן החי לענין חוק זה.

2.    שר החקלאות ימנה, בהודעה ברשומות, מנהל שירותי בקורת לענין חוק זה (להלן — מנהל).

3.    שר החקלאות ימנה מבקר או מבקרים לענין חוק זה (להלן — מבקר).

4.    (א)  לא ייצא אדם תוצרת מן החי אלא אם הגישה תחילה למבקר לבדיקה והמבקר אישרה בכתב כראויה ליצוא בהתאם לתקנות שהותקנו לפי חוק זה, והמייצא מילא אחרי התנאים שבכתב האישור.

       (ב)  מבקר רשאי בתהליך הבדיקה להיעזר על ידי אחרים, בין שהם עובדי המדינה ובין שהם מוסדות בדיקה מקצועיים או מדעיים או יחידים שאין עסקם בייצור, במסחר או בייצוא של התוצרת העומדת להיבדק או של תוצרת דומה.

       (ג)   סירב מבקר לאשר תוצרת מן החי כראויה ליצוא יתן ליצואן תעודה המפרשת את נימוקי הסירוב.

     (ד)  שר החקלאות יקבע בתקנות הוראות בדבר המועדים, שבהם חייב מבקר להודיע החלטתו בדבר אישור תוצרת מן החי לפי סעיף זה; לא הודיע המבקר תוך המועד האמור, רואים את הדבר כאילו ניתן האישור.

5.    אם לאחר מתן האישור חלו בתוצרת מן החי שינויים עד כדי לעשותה בלתי ראויה ליצוא לפי חוק זה, רשאי מבקר שהוסמך לכך על ידי המנהל לבטל את האישור, ודין ביטול האישור כדין סירוב לאשר.

6.    המנהל וכל מבקר רשאים לפקח על איסופה של תוצרת מן החי המיועדת ליצוא, על מיונה, אריזתה, פיסטורה, עיקורה, חיטויה, החסנתה, הובלתה, שימורה וייצורה, וכן רשאים הם להיכנס בכל שעה סבירה לכל מקום שבו נמצאת תוצרת מן החי כאמור, למעט בית מגורים, כדי לעשות פעולה שהם מוסמכים לה וליתן לכל אדם הממונה על הטיפול בתוצרת כל הוראה שמגמתה קיום חוק זה והתקנות שהותקנו לפיו.

7.     (א)  נוכח מבקר שלא קויימה בתוצרת מן החי תקנה או הוראה אחרת לפי חוק זה, רשאי הוא להודיע לבעל התוצרת, בהודעה מנומקת בכתב, שהתוצרת אינה ראויה לבדיקה, ומשניתנה הודעה כאמור, רשאי כל מבקר לסרב ולבדוק את התוצרת, זולת אם לא חל שינוי בתוצרת עקב אי הקיום או שחל שינוי אך המצב הוחזר לקדמותו, והתקנה או ההוראה קויימה, וניתנה על כך הודעה למבקר תוך זמן סביר.

      (ב)  לא ניתנה למבקר או למנהל, לפי דרישתם, אפשרות סבירה להשתמש לגבי תוצרת פלונית בסמכות פיקוח לפי חוק זה, רשאי מבקר ליתן לבעל התוצרת הודעה כאמור בסעיף קטן (א) ומשניתנה ההודעה רשאי כל מבקר לסרב לבדוק את התוצרת, זולת אם נתן בעל התוצרת למבקר או למנהל, תוך זמן סביר, הודעה בכתב כי הוא מוכן ליתן לו אפשרות להשתמש בסמכותו כאמור והאפשרות ניתנה מיד לאחר שנדרש לכך.

         (ג)   הודעת מבקר לפי סעיף זה תינתן בהקדם סביר לאחר שאירע המקרה ששימש עילה למתן ההודעה, ואם אירע המקרה שלא בנוכחותו — לאחר שנודע לו עליו עקב בדיקה או ביקור במקום.

         (ד)  לענין סעיף זה "בעל תוצרת מן החי" — לרבות מי שהתוצרת נמצאת בשליטתו אותה שעה.

8.    שר החקלאות ימנה, בהודעה ברשומות, ועדות ערר של שלושה לענין חוק זה. חבר אחד לפחות בועדת ערר יהיה נציג הציבור, ולא יותר מחבר אחד יהיה אדם הכפוף למרותו של שר החקלאות. המנין החוקי של ועדת ערר יהיה שנים; היו הדעות שקולות, יכריע היושב ראש.

9.    (א)  סירב מבקר לאשר תוצרת מן החי כראויה ליצוא או שהתנה באישור כאמור תנאים הנראים למבקש בלתי מוצדקים או שהודיע לבעל התוצרת כי היא אינה ראויה לבדיקה כאמור בסעיף 7, רשאי המבקש או בעל התוצרת לערור על החלטת המבקר לפני המנהל, והוא יחליט בערר תוך ארבעים ושמונה שעות משעת הגשתו.

      (ב)  לא קיבל המנהל את הערר, יעבירנו מיד לועדת הערר אלא אם ויתר העורר על כך בכתב.

        (ג)   לא החליטה ועדת הערר תוך שבעה ימים מיום שהוגש הערר לפני המנהל רואים את העורר כאילו זה בעררו.

        (ד)  המנהל וועדת הערר רשאים לאשר את החלטת המבקר, לבטלה ולשנותה, בתנאים או ללא תנאים.

        (ה)  העורר זכאי להיות נוכח בשמיעת הערר בועדה, בין בעצמו ובין על-ידי בא-כוח; המנהל יודיע לעורר על מועד שמיעת הערר תוך זמן סביר לפני השמיעה.

         (ו)   ועדת ערר קובעת בעצמה את סדרי דיוניה ועבודתה.

10.   בעד ערר לפי חוק זה תשולם אגרה בסכום שנקבע בתקנות ושלא יעלה על סכום 50 לירות, והיא תוחזר לעורר שזכה בערר.

11.   (א)  שר החקלאות ימנה לצורך חוק זה ועדות מייעצות. בכל ועדה תהיה מחצית מספר חבריה מציבור יצרני התוצרת מן החי או משווקיה.

         (ב)  ועדה מייעצת יכולה להיות כללית או מיוחדת לסוג מסויים של תוצרת מן החי.

12.   שר החקלאות רשאי, במידה שראה צורך בכך כדי להבטיח שתוצרת מן החי תוכשר להתחרות בשווקי חוץ לארץ, להתקין תקנות בכל הנוגע לפיקוח על

טיב תוצרת מן החי המיועדת ליצוא, אם דרך כלל ואם לגבי תוצרת מיוחדת מן החי, ובמיוחד תקנות

(1)   הקובעות את סגולותיה של תוצרת מן החי ליצוא;

(2)   האוסרות את ההתעסקות באריזת תוצרת מן החי או את העבודה בה שלא ברשיון, מתנות את קבלת הרשיון במבחן, וקובעות את אופן המבחן, את התנאים לקבלת הרשיון ולשלילתו;

(3)   הקובעות את טיבם של חמרי אריזה לתוצרת מן החי וצורתם;

(4)   המסדירות, לגבי כל מי שעוסק ביצוא של התוצרת מן החי, את האיסוף של התוצרת מן החי, את מיונה, אריזתה, סימונה, עיקורה, פיסטורה, חיטויה, החסנתה, הובלתה, שימורה, ייצורה ואת הטיפול בה ובאריזתה, וכן שיטות לפעולות אלה;

(5)   המסדירות את הפיקוח על עבודתם של אורזי התוצרת מן החי;

(6)   הקובעות שיטות הבדיקה של התוצרת מן החי וסדריה;

(7)   האוסרות או מגבילות, מטעמים שבטיב התוצרת במחלותיה או במגפותיה, את ייצואה של תוצרת מן החי בעונות מסויימות או מאזורים או משטחי גידול מסויימים;

(8)   הקובעות תנאים לשמירה על בריאותה של התוצרת מן החי במקום גידולה, בבתי אריזה, במחסנים, בבתי-חרושת, ובכלי הובלה, ומחייבות חיטויה של תוצרת מן החי ושל חמרי אריזתה ונקיטת אמצעים אחרים להגנתה מפני מחלות וקלקולים.

13.   שר החקלאות רשאי לקבוע בתקנות —

(1)   מקומות וזמנים לבדיקת תוצרת מן החי על-ידי מבקר וכן את דרכי הגשתה לבדיקה כאמור;

(2)   את הזמן שבו תוצא תוצרת מן החי ממקום הבדיקה, ומה ייעשה בה אם לא תוצא בזמן הקבוע, לרבות מכירתה וביעורה וחיוב בעל התוצרת מן החי, או מבקש הבדיקה, בהוצאות הכרוכות בכך;

(3)   את התנאים שבהם מותר לבדוק תוצרת מן החי בדיקה שנית, דרכי הבדיקה כאמור ואריזתה שנית של התוצרת מן החי וסדריהן.

14.   שר החקלאות רשאי לקבוע בתקנות את סמכויותיהם של המנהל ושל המבקרים בביצוע תקנות לפי חוק זה, לרבות לקיחת דוגמאות ללא תמורה, בדיקתן במעבדה והטיפול בהן בדרך אחרת.

15.   שר החקלאות רשאי להתקין תקנות בדבר אגרות בעד שירות הניתן על ידי עובד הציבור עקב הוראות לפי חוק זה, לרבות רשיונות, היתרים ואישורים, ובעד בקשות למתן שירות כאמור.

16.   ראה שר החקלאות כי אין בדבר כדי לפגוע בכושר התחרות של תוצרת מן החי בשווקי חוץ לארץ, רשאי הוא, בתקנות, לפטור מהוראות חוק זה, כולן או מקצתן, תוצרת מן החי שייצואה היא לשם נסיון בלבד.

17.   לא יתקין שר החקלאות תקנות לפי הסעיפים 12 עד 16 אלא לאחר התייעצות בועדה מייעצת שנתמנתה לפי סעיף 11.

18.   (א)  שר החקלאות רשאי, בהודעה ברשומות, לפטור מהוראות לפי חוק זה, כולן או מקצתן, יצוא תוצרת מן החי, או סוג מסוגיה למדינות שפורטו בהודעה.

       (ב)  תוך שבעה ימים מיום פרסום הודעה לפי סעיף קטן (א), רשאי כל מי שעוסק ביצוא של התוצרת מן החי לבקש מהועדה המייעצת שנתמנתה לפי סעיף 11, לעיין בפטור שניתן, והועדה רשאית לפי זה להמליץ על שינויו או ביטולו של הפטור.

19.   יצוא תוצרת מן החי בדרך צרור דואר על פי פקודת בתי הדואר, פטור מהוראות חוק זה.

20.   מי שעשה אחד מאלה:

(1)   ייצא תוצרת מן החי ללא אישור מבקר לפי חוק זה או בניגוד לתנאי אישור כאמור;

(2)   במרמה, או ביודעין על ידי העלמת פרטים שיש להם חשיבות לענין, השיג אישור ליצוא תוצרת מן החי לפי חוק זה;

(3)   גילה דבר שהגיע לידיעתו בתוקף תפקידו לפי חוק זה ואין הגילוי לצרכי מילוי תפקיד זה או תוך כדי מילוי חובה המוטלת עליו לפי דין אחר,

דינו — מאסר ששה חדשים או קנס חמשת אלפים לירות, ובית המשפט רשאי לצוות על חילוט כל דבר שבו נעברה העבירה.

21.   נעברה עבירה לפי חוק זה על-ידי תאגיד או חבר בני-אדם אחר, יראו כעובר העבירה גם כל אדם אשר היה אותה שעה מנהל, שותף, מנהל חשבונות או פקיד אחראי אחר של אותו תאגיד או חבר בני אדם ויכול שיעמידוהו לדין ויענישוהו אם לא הוכיח שהעבירה נעברה שלא בידיעתו, או שהוא נקט אמצעים סבירים להבטיח שלא תיעבר.

22.    (א)  מבקר רשאי לתפוס כל דבר שיש לו יסוד סביר להניח שנעברה בו עבירה לפי חוק זה, או שעשוי להקל על גילוי עבירה כאמור או לשמש ראיה במשפט עליה.

       (ב)  נתפס דבר לפי סעיף קטן (א) ותוך ארבעה עשר יום מיום התפיסה לא הוגשה לבית המשפט קובלנה על עבירה לפי חוק זה, שבגללה נתפס הדבר, יוחזר הדבר למי שנתפס ממנו.

       (ג)   בית משפט שלום רשאי להאריך את התקופה הנקובה בסעיף קטן (ב) עד לששה שבועות מיום התפיסה.

23.   תפס מבקר, מכוח סעיף 22, דבר שיש לו יסוד סביר להניח שנעברה בו עבירה לפי חוק זה, והדבר הוא בעל חיים, או מצרך העלול, לדעת המנהל, להתקלקל אם לא יימכר מיד, בין בגלל טיבו המיוחד ובין מסיבה אחרת,

רשאי המנהל להורות שהדבר יימכר במכרז שתנאיו יקבע שר החקלאות בתקנות; דמי המכר יופקדו בידי המנהל ויחולו עליהם הוראות אלה:

(1)   הוגשה תביעה פלילית נגד אדם על עבירה שעבר ביחס לנתפס, ינהגו בדמי המכר כפי שיורה בית המשפט;

(2)   לא הוגשה תביעה פלילית כאמור תוך המועד שנקבע לכך בסעיף 22 או על פיו, ישולמו דמי המכר לאדם שממנו נתפס הדבר.

24.   חוק זה אינו גורע מסמכויות לפי כל דין אחר.

25.   מסירת הודעה או מסמך אחר על ידי מנהל או מבקר, לפי חוק זה או לפי התקנות על פיו, תהא מסירה כדין אם נשלחו בדואר רשום לאדם שלו נועדו לפי מען מקום מגוריו הרגיל או מקום מגוריו האחרון או מקום עסקיו הרגיל או מקום עסקיו האחרון או הוצגו במקום בולט על פני המקרקעין שההודעה או המסמך נוגעים להם או שבהם נמצא הדבר שלגביו ניתנת ההודעה או המסמך.

26.   שר החקלאות ממונה על ביצוע חוק זה.

 

                                                     דוד בן-גוריון

                                                    ראש הממשלה

 

         יצחק בן-צבי                                                                       קדיש לוז

         נשיא המדינה                                                                   שר החקלאות

 

לראש העמוד