גיל נדל משרד עורכי דין

 

תקנות הכהילים המפוגלים (פטור), תשכ"א- 1961

 
עוד בנושא
פקודת המכס (נוסח חדש)
חוק סוכני המכס, תשכ"ה - 1964
תקנות המכס, תשכ"ו-1965
תקנות המכס (הערכת טובין), תשל"א–1970
עוד בנושא
צו המכס (הישבון על טובין ששימשו לייצור מוצרים ליצוא), תשכ"ט–1968
צו המכס (הישבון על טובין ששימשו לייצור מוצרים שיבואם פטור ממכס), תשל"ג–1972
תקנות הטיס (מקומות כניסה ויציאה בישראל), תשכ"ח–1968
כללי המכס (חישוב מחיר הנקוב במטבע חוץ), תשמ"ט–1989
צו המכס (רשימון על יבוא טובין המסתווגים בפרט מותנה), תשל"ג–1973
צו המכס (הטפסים הדרושים לביצוע הפקודה), תשכ"ט–1968
חוק כלי היריה, תש"ט-1949
חוק לפיקוח על יצוא הצמח ומוצריו, תשי"ד-1954
תקנות לפיקוח על ייצוא הצמח ומוצריו, תשל"ט-1979
תקנות המכס (חישוב ערכם של טובין שיובאו לשימוש עצמי), תשס"ז-2006
תקנות הפיקוח על יצוא הצמח ומוצריו (אתרוגים), תשל"ד–1974
חוק הגנת הצומח, תשט"ז–1956
תקנות הגנת הצומח (יבוא צמחים), תשל"א-1970
חוק לפיקוח על יצוא של בעלי חיים ושל תוצרת מן החי, תשי"ז–1957
תקנות מחלות בעלי חיים (יבוא ויצוא של מוצרים מבעלי חיים), תשמ"ח–1988
חוק העתיקות, תשל"ח-1978
פקודת הרוקחים [נוסח חדש], תשמ"א-1981
תקנות הרוקחים (תכשירים), תשמ"ו-1986
פקודת הנמלים [נוסח חדש], תשל"א-1971
תקנות הנמלים, תשל"א-1971
תקנות הסמים המסוכנים, תש"ם-1979
חוק מס קניה (טובין ושירותים), תשי"ב-1952
תקנות מס קניה (טובין), תשי"ג-1953
צו מס קניה (הטלת כפל מס), תשמ"ו- 1986
תקנות מס קניה (קביעת מועד חיוב במס), תשמ"ד- 1984
תקנות מס קניה (חישוב מחיר שירות ומועד תשלום המס), תשכ"ה–1965
תקנות מס קניה (ערך טובין שיבא יבואן בהסדר), תשנ"א- 1990
תקנות מס ערך מוסף ומס קניה (סדרי הדין בערעור), תשל"ו–1976
תקנות מס קניה (רישומים ומסמכים), תשכ"ט–1969
צו מס קניה (פטור), תשל"ו-1975
חוק מס הבולים על מסמכים, תשכ"א-1961
חוק הספנות (כלי שיט), תש"ך-1960
פקודת הטבק [נוסח חדש]
תקנות הטבק, תש"ם–1979
פקודת המשקאות המשכרים (ייצור ומכירה) [נוסח חדש]
תקנות המשקאות המשכרים
פקודת הכהילים המפוגלים [נוסח חדש]
תקנות הכהילים המפוגלים
פקודת המלט
תקנות המלט, תשכ"ו–1966
חוק הבלו על דלק, תשי"ח-1958
תקנות הבלו על דלק, תש"ך-1960
פקודת המסים (גביה)
תקנות המסים (גביה), תשל"ד- 1974
חוק מסים עקיפים (מס ששולם ביתר או בחסר), תשכ"ח–1968
חוק קיזוז מסים, תש"ם–1980
תקנות קיזוז מסים, תשמ"א–1980
חוק המסים (קנס פיגורים), תשמ"א–1980
עוד בנושא

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 14 ו- 19 לפקודת הכהילים המפוגלים, והסעיף 2 (ד) להפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש"ח- 1948, אני, מתקין תקנות אלה ומצווה לאמור:

1.    כהילים מפוגלים הכלולים בטובין שיוצרו בישראל והם מיוצאים, ייהנו מהנחה מלאה מן הבלו ששולם עליהם, אם קויימו הוראות תקנות 2 עד 7.

1א.     כהילים מפוגלים המיוצאים בכמות שיוצרו יהנו מהנחה מלאה מן הבלו ששולם עליהם אם קויימו הוראות תקנות 2, 3, 6, ו- 7.

2.    המבקש הנחה מן הבלו לפי תקנות אלה (להלן - המבקש) יוכיח להנחת דעתו של המנהל כי הטובין המכילים כהילים מפוגלים יוצרו ויוצאו על ידיו או כי הכהילים המפוגלים יוצאו בכמות שיוצרו, וימציא אישורים על יצואם שניתנו על ידי גובה המכס בנמל היצוא.

3.    המבקש ינהל, להנחת דעתו של המנהל, חשבונות המפרטים את הסוגים והכמויות של הטובין שיוצאו.

4.    ההנחה תינתן על יסוד שיעור של כהילים מפוגלים שיקבע המנהל מעת לעת לגבי כל סוג של טובין.

5.    המבקש יתן התחייבות, להנחת דעתו של המנהל, כי לא ישנה את אחוז הכהילים המפוגלים בטובין שהוא מייצר ושלגביהם נקבע שיעור על ידי המנהל, ללא בקשה בכתב לשינוי האחוז האמור שתוגש למנהל מראש שינה המבקש את אחוז הכהילים המפוגלים תינתן ההנחה על טובין המיוצרים לאחר השינוי לפי השיעור החדש שיקבע המנהל על פי הבקשה. 

6.    המבקש יתן לפקיד מכס לפי בקשתו וללא תשלום דוגמאות של טיבין מן הסוג שעליהם הוא מבקש הנחה.

7.    הבקשה למתן הנחה תוגש בטופס כפי שיורה המנהל.

8.    תחילתן של תקנות אלה היא ביום י"ג בטבת תשכ"א (1 בינואר 1961).

9.    לתקנות אלה ייקרא "תקנות הכהילים המפוגלים (פטור),  תשכ"א- 1961".

 

 

כ"ד באב תשכ"א (6 באוגוסט 1961)                        לוי אשכול

                                                                                                   שר האוצר

 

לראש העמוד