גיל נדל משרד עורכי דין

 

צו המכס (הטפסים הדרושים לביצוע הפקודה), תשכ"ט–1968

 
עוד בנושא
פקודת המכס (נוסח חדש)
חוק סוכני המכס, תשכ"ה - 1964
תקנות המכס, תשכ"ו-1965
תקנות המכס (הערכת טובין), תשל"א–1970
עוד בנושא
צו המכס (הישבון על טובין ששימשו לייצור מוצרים ליצוא), תשכ"ט–1968
צו המכס (הישבון על טובין ששימשו לייצור מוצרים שיבואם פטור ממכס), תשל"ג–1972
תקנות הטיס (מקומות כניסה ויציאה בישראל), תשכ"ח–1968
כללי המכס (חישוב מחיר הנקוב במטבע חוץ), תשמ"ט–1989
צו המכס (רשימון על יבוא טובין המסתווגים בפרט מותנה), תשל"ג–1973
חוק כלי היריה, תש"ט-1949
חוק לפיקוח על יצוא הצמח ומוצריו, תשי"ד-1954
תקנות לפיקוח על ייצוא הצמח ומוצריו, תשל"ט-1979
תקנות המכס (חישוב ערכם של טובין שיובאו לשימוש עצמי), תשס"ז-2006
תקנות הפיקוח על יצוא הצמח ומוצריו (אתרוגים), תשל"ד–1974
חוק הגנת הצומח, תשט"ז–1956
תקנות הגנת הצומח (יבוא צמחים), תשל"א-1970
חוק לפיקוח על יצוא של בעלי חיים ושל תוצרת מן החי, תשי"ז–1957
תקנות מחלות בעלי חיים (יבוא ויצוא של מוצרים מבעלי חיים), תשמ"ח–1988
חוק העתיקות, תשל"ח-1978
פקודת הרוקחים [נוסח חדש], תשמ"א-1981
תקנות הרוקחים (תכשירים), תשמ"ו-1986
פקודת הנמלים [נוסח חדש], תשל"א-1971
תקנות הנמלים, תשל"א-1971
תקנות הסמים המסוכנים, תש"ם-1979
חוק מס קניה (טובין ושירותים), תשי"ב-1952
תקנות מס קניה (טובין), תשי"ג-1953
צו מס קניה (הטלת כפל מס), תשמ"ו- 1986
תקנות מס קניה (קביעת מועד חיוב במס), תשמ"ד- 1984
תקנות מס קניה (חישוב מחיר שירות ומועד תשלום המס), תשכ"ה–1965
תקנות מס קניה (ערך טובין שיבא יבואן בהסדר), תשנ"א- 1990
תקנות מס ערך מוסף ומס קניה (סדרי הדין בערעור), תשל"ו–1976
תקנות מס קניה (רישומים ומסמכים), תשכ"ט–1969
צו מס קניה (פטור), תשל"ו-1975
חוק מס הבולים על מסמכים, תשכ"א-1961
חוק הספנות (כלי שיט), תש"ך-1960
פקודת הטבק [נוסח חדש]
תקנות הטבק, תש"ם–1979
פקודת המשקאות המשכרים (ייצור ומכירה) [נוסח חדש]
תקנות המשקאות המשכרים
פקודת הכהילים המפוגלים [נוסח חדש]
תקנות הכהילים המפוגלים
תקנות הכהילים המפוגלים (פטור), תשכ"א- 1961
פקודת המלט
תקנות המלט, תשכ"ו–1966
חוק הבלו על דלק, תשי"ח-1958
תקנות הבלו על דלק, תש"ך-1960
פקודת המסים (גביה)
תקנות המסים (גביה), תשל"ד- 1974
חוק מסים עקיפים (מס ששולם ביתר או בחסר), תשכ"ח–1968
חוק קיזוז מסים, תש"ם–1980
תקנות קיזוז מסים, תשמ"א–1980
חוק המסים (קנס פיגורים), תשמ"א–1980
עוד בנושא

בתוקף סמכותי לפי סעיף 239 לפקודת המכס, אני מצווה לאמור:

1.    הטפסים המנויים בתוספת (להלן — הטפסים) דרושים לביצוע הפקודה.

2.    (א)  כל הרוצה להדפיס טופס מהטפסים יגיש למנהל בקשה בכתב לקבלת אישורו לכך ובה יפרט את הטפסים שברצונו להדפיס ויציין אם הטפסים ישמשו אותו בלבד או גם אחרים.

       (ב)  אל הבקשה יש לצרף —

(1)   הגהה של כל טופס המפורט בבקשה;

(2)   דוגמת הנייר שעליו יודפס הטופס.

       (ג)   הוראות סעיף זה יחולו גם על כל הדפסה חוזרת של טופס שאושר, זולת אם אין כל שינוי בנוסח הטופס ובנייר שעליו הודפס לעומת ההדפסה הקודמת.

3.    (א)  המנהל רשאי לאשר הדפסת טופס או לסרב לאשרו, הכל בתנאים הנראים לו.

       (ב)  אישר המנהל הדפסת טופס, יודפס הטופס לפי הוראות צו זה ובהתאם לתנאי האישור.

      (ג)   הטופס יודפס במידות שצויינו בתוספת ובאותיות שחורות על נייר לבן, זולת אם צויין אחרת באישורו של המנהל.

 

        (ד)  אישורו של המנהל יצויין בכל העותקים המודפסים של הטופס באחת מפינותיו.

4.    צו המכס (המסמכים הדרושים לביצוע הפקודה), 1934 — בטל; אך מותר להשתמש בטפסים שאושרו לפי הצו האמור ששה חדשים מיום פרסומו של צו זה ברשומות.

5.    לצו זה ייקרא "צו המכס (הטפסים הדרושים לביצוע הפקודה), תשכ"ט–1968".

תוספת

(סעיף 1)

מספר                                                                                                   מידות

הטופס                                              שם הטופס                                בסנטימטרים

מב 1                             מצהר כניסה על טובין שיובאו בדרך הים             33d22

מב7/                             רשימון על יבוא טובין (מודפס בצבע כחול)

                                   ומשמש למסירת טובין, ביבוא מסחרי, לצריכה

                                   בארץ, לרבות מסירתם כאמור ממחסן רשוי,

                                   ולמעט טובין המסתווגים בפרט מותנה.

מב7/                             רשימון על יבוא טובין (מודפס בצבע ורוד)

                                   ומשמש למסירת טובין ביבוא מסחרי, המסתווגים

                                   בפרט מותנה, לצריכה בארץ, לרבות מסירתם

                                    כאמור ממחסן הרשוי.

מב7/                              רשימון על יבוא טובין (מודפס בצבע ירוק)

                                    משמש למסירת טובין להחסנה במחסן רשוי.

מב7/                              רשימון על יבוא טובין (מודפס על ידי המחשב,

                                     בצבע ירוק) ומשמש למסירת טובין, ביבוא

                                     מסחרי, לצריכה בארץ, לרבות מסירתם כאמור

                                     ממחסן רשוי, ולמעט טובין המסתווגים בפרט

                                     מותנה.

מב7/                              רשימון על יבוא טובין (מודפס על ידי המחשב,

                                    בצבע ורוד) ומשמש למסירת טובין ביבוא מסחרי,

                                     המסתווגים בפרט מותנה, לצריכה בארץ, לרבות

                                     מסירתם כאמור ממחסן רשוי.

                                                                       

מספר הטופס                 שם הטופס                                מידות בסנטימטרים

מב7/א            רשימון על יבוא טובין (מודפס בצבע ורוד

                    ומשמש למסירת טובין ביבוא מסחרי, המסתווגים

                    בפרט מותנה, לצריכה בארץ, לרבות מסירתם

                    כאמור ממחסן רשוי)                                         25d34

מב 9              רשימון יצוא ובלבד שמשבצת 27 שבו אינה חלק

                     מן הטופס                                                   29.7d21

מב 10            תיקון מסמכי יצוא                                             28d22

מב20/א          (בוטל ק"ת תשל"ז מס' 3598 עמ' 48)

מב 21           מצהר יציאה על טובין שיוצאו בדרך האויר

מב 21א         מצהר יציאה על טובין שיוצאו בדרך הים                  33d42

מב42/           רשימון לטובין לצריכה בארץ (בלתי מסחרי)              33d21

מב54/           צרופה (המודפסת על ידי מסוף המזין את

                   המחשב) לטופס מב7/ (המודפס על ידי 

                    המחשב)                                                         25d34

מב 74           הצהרה בדבר טובי יצוא מוחזרים                         16.7d24.5

מב 95           הצהרה על יצוא טובין                                         17.5d25

מב130/         הצהרת עולה בעל זכויות פטור                              34.5d24.5

מב130/א      כתב הרשאה חד פעמי לסוכן מכס                          34.5d24.5

מב136/         רשימון יבוא מקוצר ליבוא יהלומים, אבנים

                   יקרות גלמיות                                                    22d28

מב158/        רשימון לטובין לצריכה בארץ לעולה ובעל

                  זכויות פטור                                                      34.5d24.5

מב165/         כתב הרשאה לסוכן מכס                                       17.5d25

                                                                                        (יודפס קו אלכסוני אדום

                                                                                        ברוחב של 4 מ"מ

                                                                                        מהפינה השמאלית

                                                                                        העליונה לפינה הימנית

                                                                                        התחתונה)

מב 295  הצהרה בדבר שיעור קבוע לצורך הישבון                         21d33

                                                                                                 

מספר הטופס      שם הטופס                                                 מידות בסנטימטרים

מב 296           אישור על קבלת הצהרה בדבר שיעור קבוע

                     לצורך הישבון                                                        21d33

מב 297           תביעה מוצהרת להישבון מסים                                     33d42

 

ט"ו בחשון תשכ"ט (31 באוקטובר 1968)                    ד. פלד

                                                                                             מנהל המכס והבלו

 

לראש העמוד