גיל נדל משרד עורכי דין

 

תקנות מס קניה (רישומים ומסמכים), תשכ"ט–1969

 
עוד בנושא
פקודת המכס (נוסח חדש)
חוק סוכני המכס, תשכ"ה - 1964
תקנות המכס, תשכ"ו-1965
תקנות המכס (הערכת טובין), תשל"א–1970
עוד בנושא
צו המכס (הישבון על טובין ששימשו לייצור מוצרים ליצוא), תשכ"ט–1968
צו המכס (הישבון על טובין ששימשו לייצור מוצרים שיבואם פטור ממכס), תשל"ג–1972
תקנות הטיס (מקומות כניסה ויציאה בישראל), תשכ"ח–1968
כללי המכס (חישוב מחיר הנקוב במטבע חוץ), תשמ"ט–1989
צו המכס (רשימון על יבוא טובין המסתווגים בפרט מותנה), תשל"ג–1973
צו המכס (הטפסים הדרושים לביצוע הפקודה), תשכ"ט–1968
חוק כלי היריה, תש"ט-1949
חוק לפיקוח על יצוא הצמח ומוצריו, תשי"ד-1954
תקנות לפיקוח על ייצוא הצמח ומוצריו, תשל"ט-1979
תקנות המכס (חישוב ערכם של טובין שיובאו לשימוש עצמי), תשס"ז-2006
תקנות הפיקוח על יצוא הצמח ומוצריו (אתרוגים), תשל"ד–1974
חוק הגנת הצומח, תשט"ז–1956
תקנות הגנת הצומח (יבוא צמחים), תשל"א-1970
חוק לפיקוח על יצוא של בעלי חיים ושל תוצרת מן החי, תשי"ז–1957
תקנות מחלות בעלי חיים (יבוא ויצוא של מוצרים מבעלי חיים), תשמ"ח–1988
חוק העתיקות, תשל"ח-1978
פקודת הרוקחים [נוסח חדש], תשמ"א-1981
תקנות הרוקחים (תכשירים), תשמ"ו-1986
פקודת הנמלים [נוסח חדש], תשל"א-1971
תקנות הנמלים, תשל"א-1971
תקנות הסמים המסוכנים, תש"ם-1979
חוק מס קניה (טובין ושירותים), תשי"ב-1952
תקנות מס קניה (טובין), תשי"ג-1953
צו מס קניה (הטלת כפל מס), תשמ"ו- 1986
תקנות מס קניה (קביעת מועד חיוב במס), תשמ"ד- 1984
תקנות מס קניה (חישוב מחיר שירות ומועד תשלום המס), תשכ"ה–1965
תקנות מס קניה (ערך טובין שיבא יבואן בהסדר), תשנ"א- 1990
תקנות מס ערך מוסף ומס קניה (סדרי הדין בערעור), תשל"ו–1976
צו מס קניה (פטור), תשל"ו-1975
חוק מס הבולים על מסמכים, תשכ"א-1961
חוק הספנות (כלי שיט), תש"ך-1960
פקודת הטבק [נוסח חדש]
תקנות הטבק, תש"ם–1979
פקודת המשקאות המשכרים (ייצור ומכירה) [נוסח חדש]
תקנות המשקאות המשכרים
פקודת הכהילים המפוגלים [נוסח חדש]
תקנות הכהילים המפוגלים
תקנות הכהילים המפוגלים (פטור), תשכ"א- 1961
פקודת המלט
תקנות המלט, תשכ"ו–1966
חוק הבלו על דלק, תשי"ח-1958
תקנות הבלו על דלק, תש"ך-1960
פקודת המסים (גביה)
תקנות המסים (גביה), תשל"ד- 1974
חוק מסים עקיפים (מס ששולם ביתר או בחסר), תשכ"ח–1968
חוק קיזוז מסים, תש"ם–1980
תקנות קיזוז מסים, תשמ"א–1980
חוק המסים (קנס פיגורים), תשמ"א–1980
עוד בנושא

בתוקף סמכותי לפי סעיף 31 לחוק מס קניה (סחורות ושירותים), תשי"ב–1952 ולפי כל דין אחר, אני מתקין תקנות אלה:

1.    (א)  רישום בפנקס, בכרטסת, בדו"ח, בטופס שנקבע או ברשומה כיוצא באלה, המתנהלים על פי חיקוק (להלן — ספר), ייעשה על יסוד מסמכים נאותים.

        (ב)  ספר ינוהל לפי סדר כרונולוגי.

      (ג)   אין לפסוח על שורה או עמוד בספר, במסמך או בתעודה שיש להוציאם על פי חיקוק (בתקנות אלה — תעודה חקוקה), אלא אם הועבר קו על פני השורה או העמוד.

2.    תעודה חקוקה תיערך במקור והעתק אחד לפחות אם אין לגביה הוראה אחרת.

3.    (א)  דפי ספר או דפי פנקס של תעודה חקוקה יסומנו, לפני השימוש בהם, במספרים סידוריים שוטפים.

      (ב)  ספרים, לרבות העתקיהם ותעודות חקוקות והעתקיהן, ומסמכים נאותים כאמור בתקנה 1(א) (להלן — ספרים מוחזקים), יוחזקו בכל עת במקום העסק זולת אם הורה המנהל אחרת.

       (ג)   ספרים מוחזקים ינוהלו לפי סדר כרונולוגי.

     (ד)  לאחר תום שנת המאזן האחרונה שאליהם מתייחסים הספרים המוחזקים הם יישמרו במקום העסק, גם אם בוטלו, לתקופה שצויינה בתוספת בטור ב' לצד החיקוק שלפיהם הם מתנהלים.

4.    ספרים מוחזקים יוצגו בפני פקיד אגף המכס והבלו לבקורת, בכל עת סבירה, ויורשה לו לרשום בהם הערות או לעשות מהם העתקים.

5.    (א)  לא יקרע אדם דף מדפי ספר ולא יחליף דף כאמור.

     (ב)  בספר מוחזק לא ימחוק אדם ולא ישנה רישום אלא לשם תיקון טעות בלבד ובדרך של העברת קו על גבי הרישום המבוטל, כך שיהא ניתן להכירו, או בכתיבת הרישום הנכון בצדו; אין בהוראה זו כדי למנוע תיקון טעות על ידי רישום פעולה נגדית (סטורנו).

      (ג)   בספר מוחזק אין לעשות ברישומים מחיקות טשטוש או גירוד, ואין להעלים את הספר או רישום כלשהו בו באמצעים אחרים.

      (ד)  קיימת סיבה סבירה להעתקתו מחדש של ספר, יש לשמור על המקור.

     (ה)  מתנהל בידי אותו אדם ספר של תעודה חקוקה, במקור והעתק, יחולו הוראות תקנה זו על המקור או על ההעתק הנשארים כרגיל דרך קבע בספר.

5א.     המנהל רשאי, בתנאים שיורה, לשחרר אדם או סוג מסויים של בני אדם מחובת מילוי הוראות תקנות 1, 2 ו-3, כולן או מקצתן.

6.    הוראות תקנות אלה, בשינויים המחוייבים, יחולו על ספרים מוחזקים המתנהלים או מוצאים על פי הוראות אחת מן התקנות המפורטות בתוספת.

7.    לתקנות אלה ייקרא "תקנות מס קניה (רישומים ומסמכים), תשכ"ט– 1969".

תוספת

(תקנות 3(ד) ו-6)

                 טור א'                                                                          טור ב'

1.    תקנות המכס, תשכ"ו–1965                                                       5 שנים

2.    תקנות המכס (הישבון ביצוא), תשכ"ז–1966                                      5 שנים

3.    צו המכס (הטפסים הדרושים לביצוע הפקודה),

       תשכ"ט–1968                                                                        5 שנים

 

        טור א'                                                                                   טור ב'

4.    תקנות מס קניה (סחורות), תשי"ג–1953                                       5 שנים

5.    תקנות מס קניה (שירותים), תשכ"ה–1965                                      5 שנים

6.    תקנות המשקאות המשכרים                                                      3 שנים

7.    תקנות האלכוהול (צרכים רפואיים), 1937                                      3 שנים

8.    תקנות האלכוהול (הוצאתו לשם שימוש בייצור

       פקטין), 1940                                                                       3 שנים

9.    תקנות המשקאות המשכרים (קביעת תנאי

       העברת כוהל), תשי"ג–1953                                                     3 שנים

10.   תקנות המשקאות המשכרים (סימון בקבוקים),

       תשכ"ו–1966                                                                        3 שנים

11.   תקנות המלט, תשכ"ו–1966                                                     3 שנים

12.   תקנות הכהילים המפוגלים (פטור),

       תשכ"א–1961                                                                        3 שנים

13.   תקנות הכהילים המפוגלים                                                         3 שנים

14.   תקנות מס נסיעות חוץ, תשי"ב–1952                                           3 שנים

15.   תקנות הבלו על סוכר, תשי"ח–1957                                              3 שנים

16.   תקנות בול בטחון (צריכת חשמל),

       תשי"ח–1958                                                                         3 שנים

17.   תקנות בול בטחון (אוטובוסים), תשכ"ה–1964                                   3 שנים

18.   תקנות הטבק, תשכ"ח–1967                                                      3 שנים

19.   תקנות הבלו על דלק, תש"ך–1960                                               3 שנים

20.   תקנות סוכני המכס, תשכ"ה–1965  —

 

 

כ"ח בניסן תשכ"ט (16 באפריל 1969)                          זאב שרף

                                                                        שר האוצר