גיל נדל משרד עורכי דין

 

חוק סוכני המכס, תשכ"ה - 1964

 
עוד בנושא
פקודת המכס (נוסח חדש)
תקנות המכס, תשכ"ו-1965
תקנות המכס (הערכת טובין), תשל"א–1970
תקנות המכס (הישבון ביצוא), תשכ"ז–1966
עוד בנושא
צו המכס (הישבון על טובין ששימשו לייצור מוצרים שיבואם פטור ממכס), תשל"ג–1972
תקנות הטיס (מקומות כניסה ויציאה בישראל), תשכ"ח–1968
כללי המכס (חישוב מחיר הנקוב במטבע חוץ), תשמ"ט–1989
צו המכס (רשימון על יבוא טובין המסתווגים בפרט מותנה), תשל"ג–1973
צו המכס (הטפסים הדרושים לביצוע הפקודה), תשכ"ט–1968
חוק כלי היריה, תש"ט-1949
חוק לפיקוח על יצוא הצמח ומוצריו, תשי"ד-1954
תקנות לפיקוח על ייצוא הצמח ומוצריו, תשל"ט-1979
תקנות המכס (חישוב ערכם של טובין שיובאו לשימוש עצמי), תשס"ז-2006
תקנות הפיקוח על יצוא הצמח ומוצריו (אתרוגים), תשל"ד–1974
חוק הגנת הצומח, תשט"ז–1956
תקנות הגנת הצומח (יבוא צמחים), תשל"א-1970
חוק לפיקוח על יצוא של בעלי חיים ושל תוצרת מן החי, תשי"ז–1957
תקנות מחלות בעלי חיים (יבוא ויצוא של מוצרים מבעלי חיים), תשמ"ח–1988
חוק העתיקות, תשל"ח-1978
פקודת הרוקחים [נוסח חדש], תשמ"א-1981
תקנות הרוקחים (תכשירים), תשמ"ו-1986
פקודת הנמלים [נוסח חדש], תשל"א-1971
תקנות הנמלים, תשל"א-1971
תקנות הסמים המסוכנים, תש"ם-1979
חוק מס קניה (טובין ושירותים), תשי"ב-1952
תקנות מס קניה (טובין), תשי"ג-1953
צו מס קניה (הטלת כפל מס), תשמ"ו- 1986
תקנות מס קניה (קביעת מועד חיוב במס), תשמ"ד- 1984
תקנות מס קניה (חישוב מחיר שירות ומועד תשלום המס), תשכ"ה–1965
תקנות מס קניה (ערך טובין שיבא יבואן בהסדר), תשנ"א- 1990
תקנות מס ערך מוסף ומס קניה (סדרי הדין בערעור), תשל"ו–1976
תקנות מס קניה (רישומים ומסמכים), תשכ"ט–1969
צו מס קניה (פטור), תשל"ו-1975
חוק מס הבולים על מסמכים, תשכ"א-1961
חוק הספנות (כלי שיט), תש"ך-1960
פקודת הטבק [נוסח חדש]
תקנות הטבק, תש"ם–1979
פקודת המשקאות המשכרים (ייצור ומכירה) [נוסח חדש]
תקנות המשקאות המשכרים
פקודת הכהילים המפוגלים [נוסח חדש]
תקנות הכהילים המפוגלים
תקנות הכהילים המפוגלים (פטור), תשכ"א- 1961
פקודת המלט
תקנות המלט, תשכ"ו–1966
חוק הבלו על דלק, תשי"ח-1958
תקנות הבלו על דלק, תש"ך-1960
פקודת המסים (גביה)
תקנות המסים (גביה), תשל"ד- 1974
חוק מסים עקיפים (מס ששולם ביתר או בחסר), תשכ"ח–1968
חוק קיזוז מסים, תש"ם–1980
תקנות קיזוז מסים, תשמ"א–1980
חוק המסים (קנס פיגורים), תשמ"א–1980
עוד בנושא

 

פרק ראשון: פרשנות

1. הגדרות (תיקון: תשנ"ה)

בחוק זה -

"סוכן-מכס" - אדם העושה פעולת-מכס בשביל זולתו דרך שירות לכל, והוא רשום בפנקס סוכני המכס לפי חוק זה;

"פעולת-מכס" - כל עשיה למען הזולת כלפי רשויות המכס בקשר ליבוא, ליצוא או למעבר טובין, ששר האוצר קבע אותה בצו;

"בעל השכלה תיכונית" - מי שהוא בעל תעודה המזכה את בעליה להתקבל למוסד שהוכר כמוסד להשכלה גבוהה, לפי חוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי"ח1958-;

"הועדה" - הועדה המייעצת שנתמנתה לפי סעיף 2;

"פקיד רשוי" - מי שנתמנה לפי סעיף 16;

"המנהל" - מנהל המכס ומס ערך מוסף.

יתר המונחים - כמשמעותם בפקודת המכס, אלא ש"בעל" לענין טובין - לרבות אדם הפועל כסוכנו, אך למעט סוכן-מכס שאין לו טובת-הנאה בטובין.

פרק שני: רישום סוכני-מכס

2. ועדה מייעצת (תיקון: תשנ"ה)

(א) המנהל ימנה ועדה מייעצת בת שבעה חברים, לענין חוק זה, ויקבע את דרך פעולתה.

(ב) הועדה תקבע את סדרי דיוניה ככל שלא קבעם המנהל.

(ג) חברי הועדה יהיו -

(1) המשנה למנהל או סגן המנהל שמינה המנהל, אשר יכהן כיושב ראש הועדה;

(2) שלושה נציגים של סוכני המכס, שמינה המנהל בהתייעצות עם הגופים המייצגים סוכני מכס;

(3) עובד משרד התחבורה שהציע המנהל הכללי של משרד התחבורה;

(4) נציג איגוד לשכות המסחר בישראל;

(5) נציג התאחדות התעשיינים בישראל.

3. איסור לפעול ללא רישום (תיקון: תשנ"ה)

(א) לא יפעל אדם כסוכן-מכס, לא יפרסם ולא יציג עצמו ולא יתחזה כסוכן-מכס, אלא אם הוא רשום בפנקס סוכני המכס לפי חוק זה, ולא יעסוק בסוכנות-מכס אלא בהתאם לאמור ברישום.

(ב) (בוטל)

(ג) הוראות חוק זה אינן באות לפגוע בזכותו -

(1) של עורך-דין לעסוק בכל פעולה מהפעולות המנויות בסעיף 20 לחוק לשכת עורכי-הדין, תשכ"א1961-;

(2) של בעל-רשיון למחסן-רשוי כללי כמשמעותו בסעיף 69 לפקודת המכס - לטפל בהחסנת טובין;

(3) של אדם שעיסוקו ניהול משא-ומתן עם רשות המכס בקשר עם כניסתן והפלגתן של אניות - לנהל משא-ומתן כאמור.

3א. ייחוד פעולות מכס (תיקון: תשנ"ה)

(א) לא ייעשה אדם פעולת מכס אלא אם כן הוא סוכן מכס או פקיד רשוי; סוכן מכס שהוא תאגיד לא יעשה פעולת מכס אלא באמצעות יחיד שהוא סוכן מכס או פקיד רשוי מטעמו.

(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), חתימה על רשימונים לענין סעיף 25 לפקודת המכס תיעשה בידי סוכן מכס בלבד, אולם -

(1) פקיד רשוי יהא רשאי לחתום על רשימונים אם הוא בעל ותק של 5 שנים לפחות;

(2) המנהל רשאי, בנסיבות מיוחדות ולתקופה שלא תעלה על 90 ימים, לאשר לפקיד רשוי שלא עומד בתנאי פסקה (1), לחתום על רשימונים ובלבד שהוא מועסק על ידי סוכן מכס או מועסק בתאגיד שהוא סוכן מכס, והוא בעל זכות חתימה המחייבת את התאגיד.

3ב. בקשה לרישום סוכן מכס (תיקון: תשנ"ה)

מי שנתקיימו בו הוראות סעיף 4 רשאי להגיש בקשה להירשם כסוכן מכס; הבקשה תוגש על גבי טופס שקבע המנהל.

4. תנאים לרישום סוכן מכס (תיקון: תשנ"ה, תשס"ב)

(א) יחיד יהא כשיר להירשם כסוכן מכס אם נתקיימו בו כל אלה:

(1) הוא תושב ישראל;

(2) הוא בגיר;

(3) הוא בעל השכלה תיכונית;

(4) הוא עבר תקופת התמחות של שנתיים לפחות, כפי שנקבע בתקנות, אצל סוכן מכס בעל ותק של חמש שנים לפחות, שנתקיימו בו התנאים שנקבעו בתקנות;

(5) הוא עמד בבחינות שקבע המנהל, בנושאים שקבע בהתייעצות עם הועדה ואשר פורסמו ברשומות.

(ב) המנהל רשאי לקבוע ליחיד שהגיש לו בקשה לכך, תקופת התמחות קצרה מהמפורט בסעיף קטן (א)(4) או לפטור אותו מחובת התמחות, אם מצא כי לאותו יחיד נסיון מספיק בפעולות מכס.

(ג) אלה ייראו כמי שנתקיימו לגביהם הוראות סעיף קטן (א)(4) ו-(5);

(1) מי שסיים קורס מעריכים באגף המכס ומע"מ (להלן - האגף), שהמנהל ונציב שירות המדינה אישרו את תכנית הלימודים בו, קיבל תעודת מעריך, ועבד כמעריך באגף במשך עשר שנים לפחות;

(2) מי שכיהן במשרת גובה מכס באגף במשך 5 שנים לפחות;

ובלבד שהגישו בקשה להירשם כסוכני מכס, לא לפני תום שנה ולא לאחר שנתיים, מיום שחדלו לעבוד באגף.

(ד) לא יירשם יחיד כסוכן מכס אם נתקיים בו אחד מאלה:

(1) הוא הורשע בעבירה שלדעת היועץ המשפטי לממשלה יש עמה קלון;

(2) הוא נפסל לשירות המדינה או פוטר מן המשטרה או גורש מצבא הגנה לישראל על פי פסק דין סופי של בית דין מוסמך.

5. כשירות תאגיד להירשם כפנקס (תיקון: תשנ"ה)

תאגיד יהא כשיר לרישום כסוכן-מכס אם נתקיימו בו כל אלה:

(1) הוא רשום בישראל;

(2) הוא רשאי במסגרת הפעולות או המטרות שנקבעו לו, לבצע פעולות-מכס;

(3) יש בו לפחות מנהל פעיל אחד או פקיד אחד שהוא אחראי לפעולות-מכס או שותף אחד, לפי המקרה, שהוא סוכן מכס ובלבד שסוכן מכס כאמור לא יבצע פעולת מכס בתאגיד נוסף או כסוכן מכס עצמאי.

6. פנקס סוכני המכס (תיקון: תשנ"ה)

(א) המנהל ינהל פנקס שבו ירשום כסוכן מכס את מי שהתקיימו בו הוראות סעיף 4 (להלן - הפנקס) ויתן למי שרשום בו תעודה שהוא סוכן מכס.

(ב) מי שרשום בפנקס, רשאי לשמש סוכן מכס מיום רישומו ועד יום 31 בדצמבר של כל שנה ובלבד ששילם את אגרת הרישום לאותה שנה לפי הוראות סעיף 31.

7. סמכות המנהל לרשום

המנהל רשאי, לאחר התייעצות עם הועדה, לרשום בפנקס אדם כסוכן-מכס כללי, או כסוכן-מכס מוגבל לסוגי עיסקאות פלונים או למקומות פלונים.

10-.8. (בוטלו) (תיקון: תשנ"ה)

פרק שלישי: מחיקת רישום ואמצעי-משמעת

11. מחיקת רישום (תיקון: תשנ"ה, תשנ"ו)

(א) רישומו של סוכן-מכס יימחק, אם נתקיים בו אחד מאלה:

(1) חדל להיות תושב ישראל;

(2) חדל לקיים אחד התנאים המנויים בסעיף 5, אלא שבגלל אי-קיום תנאי שבסעיף 5(3) לא יימחק רישומו של תאגיד כסוכן-מכס אם חזר וקיים את התנאי תוך 60 יום מיום שחדל לקיימו;

(3) הורשע בעבירה שלדעת היועץ המשפטי לממשלה יש עמה קלון.

(ב) המנהל רשאי, לאחר התייעצות עם הועדה, למחוק רישומו של סוכן-מכס, אם היה לו יסוד סביר להניח שנתקיים בו אחד מאלה:

(1) שנתיים רצופות, ובלי סיבה סבירה לכך, לא עסק באופן פעיל כסוכן מכס או לא ביצע פעולות מכס במסגרת תאגיד סוכן מכס שבו הועסק, וזאת אף אם הוסיף לשלם אגרה כאמור בסעיף 31.

(2) אינו ראוי לשמש כסוכן-מכס;

(3) הפר הוראה מהוראות חוק זה.

(ג) מחיקת רישומו של סוכן-מכס מן הפנקס, יכול שתהא לצמיתות, או לתקופה מסויימת שבסופה יהא האדם רשאי לבקש חידוש רישומו, או לתקופה מסויימת שבסופה יחודש רישומו מאליו.

(ד) נמחק רישומו של סוכן-מכס, יפורסם הדבר בדרך שנקבעה.

12. אזהרה ונזיפה

(א) היה למנהל יסוד סביר להניח שסוכן-מכס הפר הוראה מהוראות חוק זה, רשאי הוא, במקום למחוק רישומו, להזהירו או לנזוף בו.

(ב) רשאי המנהל לפרסם אזהרה או נזיפה כאמור בסעיף-קטן (א), אך לא יעשה כן כל עוד לא חלפה תקופת הערר שנקבעה בחוק זה, ואם הוגש הערר - כל עוד לא נסתיים הדיון בו; הפרסום לא יכיל שמו של האדם שניתנה לו האזהרה או הנזיפה.

13. איסור פעולות לשעה (תיקון: תשנ"ה)

היה למנהל יסוד סביר להניח כי נתקיימו נסיבות המחייבות או מרשות מחיקת רישומו של אדם מן הפנקס, רשאי הוא, לאחר התייעצות עם הועדה, לאסור עליו לפעול כסוכן מכס עד שיתברר קיומן של הנסיבות, ובלבד שאיסור כאמור לא יארך משלושה חדשים, ואם התחילה חקירת משטרה או חקירת רשויות המס בענין זה - עד גמר החקירה וההליכים המשפטיים שבעקבותיה. לענין זה, "רשויות המס" - אגף המכס ומע"מ או אגף מס הכנסה ומס רכוש.

14. סייגים

(א) לא ישתמש המנהל בסמכות מן הסמכויות שהוענקו לו בפרק זה אלא לאחר שנתן לסוכן המכס הזדמנות נאותה להשמיע בפניו טענותיו.

(ב) הוגשה תביעה פלילית נגד סוכן-מכס, לא ישתמש המנהל בסמכותו למחוק רישומו או ליתן לו אזהרה או נזיפה בשל העבירה שהואשם בה, לפני גמר ההליכים המשפטיים.

15. תאגיד שרישומו נמחק

תאגיד שנמחק רישומו כסוכן-מכס חייב, תוך שלושה חדשים מיום שנמחק, לשנות שמו באופן שלא יכיל עוד את המלים "סוכן-מכס", "עמיל-מכס" או מלים אחרות שיש בהן לרמוז שהוא עושה פעולות-מכס.

פרק רביעי: פקידים רשויים (תיקון: תשנ"ה)

16. פקיד רישוי

(א) סוכן-מכס וכן בעל-טובין רשאים, באישור גובה המכס, למנות בכתב אדם המועסק על ידיהם בלבד לעשות פעולות-מכס מטעמם (בחוק זה - פקיד-רשוי); גובה המכס רשאי, אם ראה טעם מיוחד לכך, ובהסכמת המנהל, לאשר מינוי אדם אחד על ידי כמה סוכני-מכס או כמה בעלי-טובין, אם אלה הסכימו לכך.

(ב) לא יפעל אדם כפקיד-רשוי, לא יפרסם ולא יציג עצמו ולא יתחזה כפקיד-רשוי, אלא אם נתמנה לכך ואושר כאמור בסעיף-קטן (א), ולא יעשה פעולות-מכס מטעם אדם זולת ממנהו.

17. כשירות של פקיד רשוי (תיקון: תשנ"ה)

(א) אדם יהא כשיר להתמנות פקיד-רשוי אם נתקיימו בו כל אלה:

(1) הוא תושב ישראל;

(2) מלאו לו 18 שנה;

(3) הוא בעל תעודה המעידה כי סיים בהצלחה 10 שנות לימוד בבית ספר שהוכר על ידי משרד החינוך והתרבות או שהוא בעל השכלה שלדעת המנהל היא שוות ערך ל10- שנות לימוד;

(4) עמד בבחינה שקבע המנהל, בנושאים שקבע בהתייעצות עם הועדה ואשר פורסמו ברשומות, ועבר תקופת התמחות של שנה אחת לפחות, בפעולות מכס, כפי שנקבע בתקנות;

(5) (בוטלה)

(ב) גובה המכס רשאי לאשר מינויו של אדם כפקיד-רשוי לשעה אף אם עדיין לא עמד בבחינה כאמור בסעיף-קטן (א)(4); תקפו של אישור כאמור יפקע בתום שנה.

(ג) המנהל רשאי לקבוע ליחיד שהגיש לו בקשה לכך, תקופת התמחות קצרה מהמפורט בסעיף קטן (א)(4) או לפטור אותו מחובת התמחות, אם מצא כי לאותו יחיד נסיון מספיק בפעולות מכס.

18. החלת הוראות על פקיד רשוי (תיקון: תשנ"ה)

(א) הוראות סעיפים 4(ג) ו-(ד), 11(א) ו-(ב), 12 ו14- יחולו גם על פקיד רשוי, בשינויים המחוייבים.

19. הודעה על הפסקת העסקה (תיקון: תשנ"ה)

הופסקה העסקתו של פקיד רשוי, יודיע על כך מיד סוכן המכס או בעל הטובין, לפי הענין, לגובה המכס שאישר את העסקתו.

פרק חמישי: חובותיו של סוכן-מכס

20. מהימנות ויושר

סוכן-מכס יפעל בפעולות-מכס במהימנות, בנאמנות וביושר הן כלפי רשות המכס והן כלפי לקוחותיו, וכן ינקוט אמצעים סבירים כדי להבטיח התנהגותם המהימנה, הנאמנה והישרה של פקידיו הרשויים, או של תאגיד-סוכן-מכס שבהנהלתו או שהוא פקיד אחראי לפעולות-מכס או שותף בו, כדי לסייע לרשות המכס במילוי תפקידיה על פי כל דין.

21. ניהול רשומות

סוכן-מכס ינהל רשומות ופנקסים, כפי שנקבע בתקנות, לענין פעולות-מכס וישמור אותם עד תום שבע שנים לפחות מיום שנסתיים טיפולו בפעולה שנרשמה.

22. אחריות סוכן מכס (תיקון: תשנ"ה)

(א) מבלי לגרוע מאחריותו של בעל הטובין, סוכן מכס חייב לבצע לגבי הטובין את כל הפעולות החלות על פי כל דין על מי שייפה את כוחו לגביהן.

(ב) סוכן מכס ישא באחריות אישית לתשלום כל המסים המוטלים על יבוא ויצוא טובין אם הוכח, להנחת דעתו של המנהל, כי סוכן המכס סייע לאחר להשתמט מתשלום מסים כאמור.

(ג) סמכות המנהל לפי סעיף קטן (ב) אינה ניתנת להאצלה.

(ד) הוגש ערעור על החלטת המנהל לפי סעיף קטן (ב), רשאי סוכן המכס שלא לשלם את הסכום שהוטל עליו עד למתן פסק דין סופי בערעור.

פרק ששי: עררים (בוטל) (תיקון: תשס"ה)

23. ערעור (תיקון: תשנ"ה)

(א) מי שנפגע מהחלטה של המנהל או של גובה המכס לפי חוק זה, רשאי לערער עליה לבית משפט השלום תוך 30 ימים לאחר שהומצאה לו הודעה על ההחלטה.

(ב) שר המשפטים רשאי להתקין תקנות בדבר דרך הגשת הערעור וסדרי הדין בו ובדבר אגרות, הוצאות ודמי בטלה לעדים.

24. (בוטל) (תיקון: תשנ"ה)

פרק ששי1: משלחים בינלאומיים (תיקון: תשנ"ה)

24א. הגדרות (תיקון: תשנ"ה)

בפרק זה, "משלח בינלאומי" - מי שעיסוקו, כולו או חלקו, במשלוח מטענים מחוץ לישראל, ומישראל לחוץ לארץ.

24ב. החלת הוראות על משלח בינלאומי (תיקון: תשנ"ה)

(א) על משלח בינלאומי יחולו הוראות חוק זה בשינויים המחוייבים, למעט הוראות סעיפים 3א, 4(א)(4), 4(ב) ו-(ג), 16 עד 19 ו33-.

(ב) מבלי לגרוע מהוראות סעיף קטן (א), לענין פרק זה, בכל מקום בחוק זה שבו נאמר "סוכן מכס", יראו כאילו נאמר "משלח בינלאומי", ובכל מקום שבו נאמר "פעולת מכס", יראו כאילו נאמר "פעולת שילוח בינלאומי".

פרק שביעי: שונות

25. מסירת ידיעות ומסמכים

(א) המנהל או מי שהוסמך לכך על ידיו בכתב רשאי לדרוש מסוכן-מכס או מאדם העובד בשירותו או מפקיד-רשוי או מבעל הטובין שהרשה את סוכן המכס או את הפקיד, כי ימסור לו או לשליחיו ידיעות, דוגמאות, רשומות, פנקסים ושאר מסמכים שיש בהם, לדעתו, כדי להקל על רשות המכס בביצוע תפקידיה על פי כל דין.

(ב) נמסרו דוגמאות שיש להן ערך מסחרי או מסמכים מקוריים, יוחזרו למי שמסרם, לפי בקשתו, אם לא התחילו, תוך שלושה חדשים ממועד מסירתם, הליכים משפטיים שמסמכים או דוגמאות אלה דרושים בהם לראיה.

(ג) מסמכים שנמסרו לפי סעיף זה, רשאי מוסרם לעשות העתקים מהם.

26. סמכות חקירה

לענין חוק זה יהיו למנהל כל הסמכויות שניתן להעניק לועדת-חקירה על פי סעיף 5 לפקודת ועדת-חקירה, למעט הסמכויות לפי הפיסקאות (ז) ו-(ח).

27. עונשין (תיקון: תשנ"ה)

(א) העושה אחד מאלה, דינו - מאסר שנה:

(1) המוסר מסמך או ידיעה, לא נכונים או לא מדוייקים לפי חוק זה, ללא הסבר סביר;

(2) נמנע ללא הסבר סביר מלמסור ידיעה, מסמך או דבר שהוא חייב במסירתם לפי חוק זה, או שנדרש למסרם;

(ב) המפר הוראה מהוראות חוק זה ולא נקבע להפרה עונש, או המפר הוראה בתקנות על פיו כשנאמר בתקנות שההפרה היא עבירה, דינו - מאסר שלושה חודשים.

28. אחריותם של מנהלים ופקידים

נעברה עבירה לפי חוק זה על ידי תאגיד, יאשם בה גם כל מנהל, שותף, מנהל-חשבונות או פקיד אחראי אחר של אותו תאגיד, זולת אם הוכיח שהעבירה נעברה שלא בידיעתו או שנקט כל האמצעים הסבירים כדי להבטיח קיום הוראות חוק זה.

29. אחריותם של סוכני מכס למעשי פקידיהם

נעברה עבירה לפי חוק זה על ידי פקיד-רשוי יאשם בה גם מי שמינהו כפקיד-רשוי, זולת אם הוכיח שנקט כל האמצעים הסבירים כדי להבטיח קיום הוראות חוק זה, והפקיד עשה את המעשה שלא ברשותו או שלא בידיעתו.

29א. אחריות של מרשה (תיקון: תשנ"ה)

עבר סוכן מכס עבירה על פי הדינים החלים על יבוא ויצוא טובין, ייאשם בה גם מי שייפה כוחו לפעול בשמו, זולת אם הוכיח שהעבירה נעברה שלא בידיעתו או שנקט את כל האמצעים הנאותים כדי להבטיח קיום הוראות חוק זה.

30. הוראות שמורות

הוראות חוק זה באות להוסיף על הוראות חיקוקים אחרים ולא לגרוע מהן.

31. אגרה שנתית

הרוצה לפעול כסוכן-מכס או כפקיד-רשוי בכל שנה שלאחר השנה שבה נרשם או אושר, ישלם בחודש ינואר של אותה שנה אגרה שנתית כפי שנקבעה; לא שילם את האגרה בחודש ינואר, לא יהיה רשאי לפעול כאמור כל עוד לא שילם כפל האגרה השנתית.

32. תקנות

שר האוצר ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות בכל ענין הנוגע לביצועו, ובין השאר -

(1) סדרי ניהול רשומות ופנקסים על ידי סוכני-מכס;

(2) הבחינות, סדריהן ומועדיהן;

(3) המועדים להגשת בקשות רישום בפנקס והמועדים לרישומם של סוכני-מכס חדשים;

(4) אגרות שיש לשלמן לפי חוק זה;

(5) אופן המינוי והאישור של פקיד-רשוי;

(6) אישור חצריו של סוכן-מכס;

(7) מתן כרטיסי-זיהוי, נשיאתם, הצגתם וביטולם;

(8) מתן תעודות-רישום, הצגתן וביטולן;

(9) המצאת הודעות או מסמכים לפי חוק זה.

33. הוראות מעבר

(א) המחזיק ערב תחילתו של חוק זה ברשיון בר-תוקף שניתן לפי פקודת סוכני בתי-המכס, יירשם בפנקס הרישום, ורואים אותו כאילו נרשם על פי סעיף 10 ביום תחילתו של חוק זה, ואת הרשיון שבידו רואים כתעודת-רישום שהוצאה לפי חוק זה.

(ב) מי שהיה פקיד-רשוי ערב תחילתו של חוק זה יאושר מינויו ורואים אותו כאילו אושר לפי סעיף 16, ביום תחילתו של חוק זה, אלא שאם היה פקיד-רישוי כאמור פחות מארבע שנים מתוך שש שנים שקדמו לתחילתו של חוק זה, יהא חייב לעמוד תוך שנתיים בבחינות לפקיד-רשוי לפי חוק זה.

(ג) תאגיד שנרשם כאמור בסעיף-קטן (א), ימחוק המנהל את רישומו בתום ששה חדשים מיום פירסום חוק זה אם לא נתקיימו בו כל תנאי הכשירות הנדרשים לפי חוק זה.

34. ביטול

פקודת סוכני בתי המכס - בטלה.

35. תחילה

תחילתו של החוק הוא ביום כ"ז בטבת תשכ"ה (1 בינואר 1965).

 

לראש העמוד