גיל נדל משרד עורכי דין

 

תקנות הפיקוח על יצוא הצמח ומוצריו (אתרוגים), תשל"ד–1974

 
עוד בנושא
פקודת המכס (נוסח חדש)
חוק סוכני המכס, תשכ"ה - 1964
תקנות המכס, תשכ"ו-1965
תקנות המכס (הערכת טובין), תשל"א–1970
עוד בנושא
צו המכס (הישבון על טובין ששימשו לייצור מוצרים ליצוא), תשכ"ט–1968
צו המכס (הישבון על טובין ששימשו לייצור מוצרים שיבואם פטור ממכס), תשל"ג–1972
תקנות הטיס (מקומות כניסה ויציאה בישראל), תשכ"ח–1968
כללי המכס (חישוב מחיר הנקוב במטבע חוץ), תשמ"ט–1989
צו המכס (רשימון על יבוא טובין המסתווגים בפרט מותנה), תשל"ג–1973
צו המכס (הטפסים הדרושים לביצוע הפקודה), תשכ"ט–1968
חוק כלי היריה, תש"ט-1949
חוק לפיקוח על יצוא הצמח ומוצריו, תשי"ד-1954
תקנות לפיקוח על ייצוא הצמח ומוצריו, תשל"ט-1979
תקנות המכס (חישוב ערכם של טובין שיובאו לשימוש עצמי), תשס"ז-2006
חוק הגנת הצומח, תשט"ז–1956
תקנות הגנת הצומח (יבוא צמחים), תשל"א-1970
חוק לפיקוח על יצוא של בעלי חיים ושל תוצרת מן החי, תשי"ז–1957
תקנות מחלות בעלי חיים (יבוא ויצוא של מוצרים מבעלי חיים), תשמ"ח–1988
חוק העתיקות, תשל"ח-1978
פקודת הרוקחים [נוסח חדש], תשמ"א-1981
תקנות הרוקחים (תכשירים), תשמ"ו-1986
פקודת הנמלים [נוסח חדש], תשל"א-1971
תקנות הנמלים, תשל"א-1971
תקנות הסמים המסוכנים, תש"ם-1979
חוק מס קניה (טובין ושירותים), תשי"ב-1952
תקנות מס קניה (טובין), תשי"ג-1953
צו מס קניה (הטלת כפל מס), תשמ"ו- 1986
תקנות מס קניה (קביעת מועד חיוב במס), תשמ"ד- 1984
תקנות מס קניה (חישוב מחיר שירות ומועד תשלום המס), תשכ"ה–1965
תקנות מס קניה (ערך טובין שיבא יבואן בהסדר), תשנ"א- 1990
תקנות מס ערך מוסף ומס קניה (סדרי הדין בערעור), תשל"ו–1976
תקנות מס קניה (רישומים ומסמכים), תשכ"ט–1969
צו מס קניה (פטור), תשל"ו-1975
חוק מס הבולים על מסמכים, תשכ"א-1961
חוק הספנות (כלי שיט), תש"ך-1960
פקודת הטבק [נוסח חדש]
תקנות הטבק, תש"ם–1979
פקודת המשקאות המשכרים (ייצור ומכירה) [נוסח חדש]
תקנות המשקאות המשכרים
פקודת הכהילים המפוגלים [נוסח חדש]
תקנות הכהילים המפוגלים
תקנות הכהילים המפוגלים (פטור), תשכ"א- 1961
פקודת המלט
תקנות המלט, תשכ"ו–1966
חוק הבלו על דלק, תשי"ח-1958
תקנות הבלו על דלק, תש"ך-1960
פקודת המסים (גביה)
תקנות המסים (גביה), תשל"ד- 1974
חוק מסים עקיפים (מס ששולם ביתר או בחסר), תשכ"ח–1968
חוק קיזוז מסים, תש"ם–1980
תקנות קיזוז מסים, תשמ"א–1980
חוק המסים (קנס פיגורים), תשמ"א–1980
עוד בנושא

בתוקף סמכותי לפי סעיף 6 לחוק לפיקוח על יצוא הצמח ומוצריו, תשי"ד–1954, ולאחר התייעצות בועדה המייעצת לפי סעיף 5 לחוק, אני מתקין תקנות אלה:

1.    לא ייצא אדם אתרוגים אלא אחרי יום העשרים ביולי.

2.   לא ייצא אדם אתרוגים אלא אם הם מאחד הסוגים המפורטים בתקנה 4 ומתקיימים בהם הדרישות שבתוספת.

3.    לא ייצא אדם אתרוגים בדואר רגיל.

4.    לענין תקנות אלה יסווגו אתרוגים לאחד מסוגים אלה:

שלישי; שני; ראשון; מובחר; מובחר פרימה.

5.    לא ייצא אדם אתרוגים אלא כשהם —

(1)   עטופים כל אחד יוטה נקיה ויבשה בכמות מספקת להגן על הפרי;

(2)   ארוזים בתיבות קרטון חדשות;

(3)   ארוזים בשיטה אלכסונית ומספרם רשום על התיבה;

(4)   אחידים מבחינת הסוג בכל התיבה.

6.    (א)  לא ייצא אדם אתרוגים אלא כשהם ארוזים בתיבות שמידותיהן מפורטות להלן, ובמספר הרשום לצד כל תיבה:

       (ב)  ביצוא אתרוגים בדרך האויר רשאי המנהל להרשות אריזה בתיבות שמידותיהן שונות מן האמורות בתקנת משנה (א).

7.    לא ייצא אדם אתרוגים אלא כשהם ארוזים בתיבות חדשות, שלמות, נקיות וחזקות, העשויות להגן הגנה מספקת על הפרי שבתוכן בפני פגיעות ומסומנות בחותמת המציינת באותיות דפוס שגובהן לא פחות מ-15 מ"מ פרטים נכונים אלה:

(1)   מספר האתרוגים בתיבה;

(2)   סוג הפרי;

(3)   המילים "אתרוג ישראל".

8.    (א)  לא ייצא אדם אתרוגים, שלא לארצות הברית של אמריקה אלא אם הגישם לבדיקה למבקר במקום המיועד לכך בתחום נמל או שדה תעופה, או בכל מקום אחר שהורה עליו המנהל, לפני הפלגת כלי השיט או כלי הטיס.

        (ב)  לא ייצא אדם אתרוגים לארצות הברית של אמריקה, אלא אם הכניסם להסגר לחמישה ימים לפחות ולאחר מכן הגישם לבדיקה למבקר לפני הפלגת כלי השיט או כלי הטיס במקום המיועד לכך בתחום נמל או שדה תעופה, או בכל מקום אחר שהורה עליו המנהל.

         (ג)   המגיש אתרוגים לבדיקה יצרף למשלוח הודעה בכתב חתומה בידו שבה צויינו פרטים נכונים אלה:

(1)   שם היצואן;

(2)   שם מקבל המשלוח ומענו;

(3)   מספר התיבות שבמשלוח ומספר הפרי לסוגיו במשלוח;

(4)   תאריך הגשת המשלוח לבדיקה.

 

9.      (א)  לאחר שנסתיימה הבדיקה יעשה המבקר אחד מאלה:

(1)   יאשר את האתרוגים, כולם או מקצתם, כראויים ליצוא וארוזים כהלכה;

(2)   יסרב לאשר את האתרוגים כאמור, ויורה על סיווג מחדש של כל האתרוגים;

(3)   יפסול כל אחד מהאתרוגים שהוגשו לבדיקה;

       (ב)  לא ישתמש המבקר בסמכויותיו לפי תקנת משנה (א) אלא אם בדק 100% של הפרי שהוגש לו לבדיקה.

       (ג)   משלוח שהוגש לבדיקה לא יסולק ממקום הבדיקה לאחר הבדיקה, אלא לפי אישור בכתב מאת המבקר.

10.   לא יפתח אדם תיבת אתרוגים שאישר אותה המבקר ליצוא, לא יתקן אותה ולא ישנה את הסימנים שעליה, אלא ברשות המבקר.

11.   בעד בדיקת האתרוגים ליצוא ישלם מבקש הבדיקה אגרה של 1.00 שקלים חדשים לכל אתרוג.

12.   הוראות תקנות אלה לא יחולו על יצוא אתרוגים כשי שלא לארצות הברית של אמריקה.

13.   תקנות הפיקוח על יצוא הצמח ומוצריו (אתרוגים), תשל"ג–1973 — בטלות.

14.   תחילתן של תקנות אלה ביום העשירי לאחר פרסומן.

15.   לתקנות אלה ייקרא "תקנות הפיקוח על יצוא הצמח ומוצריו (אתרוגים), תשל"ד–1974".

בחציו התחתון;

תוספת

(תקנה 2)

1.    סוג שלישי כולל אתרוגים שהם בעלי תכונות אלה ובלבד שלא יהיו באתרוג בודד יותר מאשר שתי תכונות המופיעות בפסקאות (13), (15), (16), (17), (18) ו-(19):

(1)   משקלו אינו פחות מ-120 גרם;

(2)   הוא נקי מכתמי שמן ואקרית;

(3)   הוא נקי ממכות שמש;

(4)   הוא נקי מנקרי זבוב ים התיכון;

(5)   הוא נקי מכנימות ומחורי כנימות המכערים את מראהו;

(6)   צבעו ירוק בהיר או צהוב בהיר;

(7)   אינו חסר;

(8)   אינו פגום;

(9)   אינו עגול ככדור;

(10)  עוקצו קטוף סמוך לקליפתו;

(11)  הוא נקי מנגיסות חוה;

(12)  הוא מנוגב;

(13)  אינו עקום עד כדי עיוות הצורה;

(14)  אינו מצומק יתר על המידה;

(15)  אין בו יותר משתי חזזיות קלות בעלות צבע הקליפה בחציו התחתון;

(16)  יש לו פיטם בריא עם שושנתה טבעית אף אם אינה מלאה;

(17)  אין בו יותר מחמישה כתמי כסף מפוזרים, שרובם אינם בחלקו העליון והגדול שבהם אינו עולה על 5 מ"מ;

(18)  אין בו יותר מחריץ אחד בשלישו העליון;

(19)  הוא נקי מחגורה, חוץ מחגורה קלה.

2.    סוג שני כולל אתרוגים שהם בעלי תכונות אלה ובלבד שלא יהיו באתרוג בודד יותר מאשר שתי תכונות המופיעות בפסקאות (5), (6) ו-(7):

(1)   התכונות המפורטות בפסקאות (1) עד (12) לסעיף 1;

(2)   מבנהו יפה;

(3)   יש לו פיטם בריא עם שושנתה מלאה;

(4)   הוא נקי מחגורה;

(5)   אין בו יותר מחזזית אחת קלה בעלת צבע הקליפה בחציו התחתון;

(6)   אין בו יותר משלושה כתמי כסף קטנים בשלישו התחתון שהגדול בהם אינו עולה על 3 מ"מ או לא יותר משני כתמי כסף בשלישו האמצעי שהגדול בהם אינו עולה על 2 מ"מ, או לא יותר מכתם כסף אחד בשלישו העליון שאינו עולה על 1 מ"מ, ובלבד ששום כתם כאמור לא יימצא בקוטר של ס"מ אחד מהתחלת גידולו של הפיטם;

(7)   אין בו יותר מחריץ אחד בשלישו התחתון.

3.    סוג ראשון כולל אתרוגים שהם בעלי תכונות אלה:

(1)   התכונות המפורטות בפסקאות (1) עד (12) לסעיף 1;

(2)   צורתו סימטרית (גדול יפה, תמיר כמגדל);

(3)   ציר האורך אינו פחות מ-110 מ"מ ואינו יותר מ-140 מ"מ;

(4)   אם אינו אתרוג מים — העוקץ שבו שקוע;

(5)   הוא נקי מחריץ;

(6)   הוא נקי מחגורה;

(7)   הוא נקי מחזזית;

(8)   יש לו פיטם חזק עם שושנתה מלאה; תכונה זו אינה נדרשת מאתרוגים שגדלו בלי פיטם אם במקום הפיטם גדלה צלקת חלקה, או נשמר על האתרוג חלק מהפיטם;

(9)   אין בו יותר משני כתמי כסף מפוזרים בשלישו התחתון שהגדול בהם אינו עולה על 5 מ"מ.

4.    סוג מובחר כולל אתרוגים שהם בעלי תכונות אלה:

(1)   התכונות המפורטות בפסקאות (1) עד (12) לסעיף 1;

(2)   התכונות המפורטות בפסקאות (2) עד (7) לסעיף 3;

(3)   יש לו פיטם חזק עם שושנתה מלאה;

(4)   יש בו שקיעות ובליטות ולא יותר מכתם כסף אחד בשלישו התחתון שאינו עולה על 5 מ"מ, או שאין בו שקיעות ובליטות אך הוא נקי מכל כתמי כסף.

5.    סוג מובחר פרימה כולל אתרוגים שהם בעלי תכונות אלה:

(1)   התכונות המפורטות בפסקאות (1) עד (12) לסעיף 1;

(2)   התכונות המפורטות בפסקאות (2) עד (7) לסעיף 3;

(3)   יש לו פיטם חזק עם שושנתה מלאה;

(4)   יש בו שקיעות ובליטות והוא נקי מכל כתמי כסף.

6.    כדי להסיר ספק לא ייפסלו אתרוגים ליצוא מחמת שיש בהם נקודות או קווים (גידים) בצבע בהיר אשר יצהיבו בהגיעם לשווקים.

 

ו' בניסן תשל"ד (29 במרס 1974)                            חיים גבתי

                                                                                                 שר החקלאות

 

לראש העמוד