גיל נדל משרד עורכי דין

 

כללי המכס (חישוב מחיר הנקוב במטבע חוץ), תשמ"ט–1989

 
עוד בנושא
פקודת המכס (נוסח חדש)
חוק סוכני המכס, תשכ"ה - 1964
תקנות המכס, תשכ"ו-1965
תקנות המכס (הערכת טובין), תשל"א–1970
עוד בנושא
צו המכס (הישבון על טובין ששימשו לייצור מוצרים ליצוא), תשכ"ט–1968
צו המכס (הישבון על טובין ששימשו לייצור מוצרים שיבואם פטור ממכס), תשל"ג–1972
תקנות הטיס (מקומות כניסה ויציאה בישראל), תשכ"ח–1968
צו המכס (רשימון על יבוא טובין המסתווגים בפרט מותנה), תשל"ג–1973
צו המכס (הטפסים הדרושים לביצוע הפקודה), תשכ"ט–1968
חוק כלי היריה, תש"ט-1949
חוק לפיקוח על יצוא הצמח ומוצריו, תשי"ד-1954
תקנות לפיקוח על ייצוא הצמח ומוצריו, תשל"ט-1979
תקנות המכס (חישוב ערכם של טובין שיובאו לשימוש עצמי), תשס"ז-2006
תקנות הפיקוח על יצוא הצמח ומוצריו (אתרוגים), תשל"ד–1974
חוק הגנת הצומח, תשט"ז–1956
תקנות הגנת הצומח (יבוא צמחים), תשל"א-1970
חוק לפיקוח על יצוא של בעלי חיים ושל תוצרת מן החי, תשי"ז–1957
תקנות מחלות בעלי חיים (יבוא ויצוא של מוצרים מבעלי חיים), תשמ"ח–1988
חוק העתיקות, תשל"ח-1978
פקודת הרוקחים [נוסח חדש], תשמ"א-1981
תקנות הרוקחים (תכשירים), תשמ"ו-1986
פקודת הנמלים [נוסח חדש], תשל"א-1971
תקנות הנמלים, תשל"א-1971
תקנות הסמים המסוכנים, תש"ם-1979
חוק מס קניה (טובין ושירותים), תשי"ב-1952
תקנות מס קניה (טובין), תשי"ג-1953
צו מס קניה (הטלת כפל מס), תשמ"ו- 1986
תקנות מס קניה (קביעת מועד חיוב במס), תשמ"ד- 1984
תקנות מס קניה (חישוב מחיר שירות ומועד תשלום המס), תשכ"ה–1965
תקנות מס קניה (ערך טובין שיבא יבואן בהסדר), תשנ"א- 1990
תקנות מס ערך מוסף ומס קניה (סדרי הדין בערעור), תשל"ו–1976
תקנות מס קניה (רישומים ומסמכים), תשכ"ט–1969
צו מס קניה (פטור), תשל"ו-1975
חוק מס הבולים על מסמכים, תשכ"א-1961
חוק הספנות (כלי שיט), תש"ך-1960
פקודת הטבק [נוסח חדש]
תקנות הטבק, תש"ם–1979
פקודת המשקאות המשכרים (ייצור ומכירה) [נוסח חדש]
תקנות המשקאות המשכרים
פקודת הכהילים המפוגלים [נוסח חדש]
תקנות הכהילים המפוגלים
תקנות הכהילים המפוגלים (פטור), תשכ"א- 1961
פקודת המלט
תקנות המלט, תשכ"ו–1966
חוק הבלו על דלק, תשי"ח-1958
תקנות הבלו על דלק, תש"ך-1960
פקודת המסים (גביה)
תקנות המסים (גביה), תשל"ד- 1974
חוק מסים עקיפים (מס ששולם ביתר או בחסר), תשכ"ח–1968
חוק קיזוז מסים, תש"ם–1980
תקנות קיזוז מסים, תשמ"א–1980
חוק המסים (קנס פיגורים), תשמ"א–1980
עוד בנושא

בתוקף סמכותי לפי סעיף 148 לפקודת המכס, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני קובע כללים אלה:

1.    בכללים אלה, "השער היציג" — השער היציג של מטבע החוץ שמפרסם בנק ישראל בתוספת 0.5%.

2.    מחירם של טובין, או כל סכום אחר שיש להביאו בחשבון לענין דיני המכס, הנקובים במטבע חוץ (להלן — המחיר) יחושב במטבע ישראלי כך:

(א)  המחיר של טובין הנפדים בתקופה שבין יום ג' בשבוע ועד יום ב' בשבוע שלאחריו יחושב במטבע ישראלי לפי השער היציג שפורסם ביום ו' שקדם ליום ג' האמור (להלן — יום ו' הקודם); לא פורסם שער יציג ביום ו' הקודם — יהיה השער היציג השער האחרון שפורסם לפני יום ו' הקודם;

(ב)  על אף האמור בסעיף קטן (א), אם בתקופה שבין יום ו' הקודם לבין מועד פדיון הטובין חל שינוי בשער היציג בשיעור מצטבר של 3% לפחות (להלן — שינוי) יחושבו הסכומים האמורים לפי השער היציג ביום פדיון הטובין; לא פורסם ביום הפדיון שער יציג הכולל את השינוי — יחושב המחיר על פי השער הכולל את השינוי שפרסם משרד האוצר ובתוספת 0.5%.

3.    תחולתם של כללים אלה לגבי טובין הנפדים החל ב-1 בחודש שלאחר פרסומם ברשומות.

4.    כללי המכס (חישוב מחיר הנקוב במטבע חוץ), תשמ"ג–1983 — בטלים.

 

ה' בניסן תשמ"ט (10 באפריל 1989)                       שמעון פרס

                                                                                                   שר האוצר